1417. 29. september.


Klaus Limbek af Tørnings åbne brev om salget og skødningen af sit gods i Øsby, Børløsgård, Hajstrup, Råde, Hyrup, Hejsager, Vonsmose, Marstrup og Møkær til kannikerne og kapitlet i Haderslev for 400 mark lybsk i nobler, med tilbagekøbsret i ti år.

Tekst efter Aa1a1

Tekst

Alle men, thettæ breff seæ eldher høre læsæ, hielser jech Clawes Lembeke aff Thyrning, Hennike Lembekes søn, ewinneligh meth guth.

Thet skal alle men widerlicht were, nerwerinde oc kumme skulende, ath jech witherkenner mich och myne arwinghe, ath haue vpboret aff hedherlich herrer caniker oc aff capittele i Hadhersleff, fyrehundrede lubsche marck i got Nobylske gwll, hwer nobel fore halfthridie lubske marck, oc meth synt fwlle wecht.

Fore hwilketh gwll hauer jech sold oc skøøt a Hathersleff herdes tingh meth hand oc meth mun with thette mit obne breff, oc seler oc skødher forscrefne caniker oc capittele mine gothz effterscrefne,

et gothz i Øsby, ther boer nu Pædher Jonsson a och skuller vi. orte korn,

Item 1. gothz i Øsby, ther boer i Jeppe Oleffsøn och skuller eet pund korn.

Item Byrløsgardh, then skuller v. orte korn.

Item eet gothz i Hasdorp, ther boer i Pedher Ebbysson oc skyller v. orte korn.

Item ent gothz i Hasdorp, ther bodhe i Niels Mwd , thet skuller en orte korn.

Item Gammelgardh[1] i Hasdorp, thet skuller ɉ tunne smør oc vi. skilling.

Item ent gothz i Rädh ther boer Henrich Nielsson , thet giuer een orte korn.

Item ent gothz i Hydhorp, ther boer i Lauwe[2] Wredh , thet giuer iii. mark lubsk.

Item ent gothz i Hesagher i Gradhorp saghen, i hwilket boer Jens Mws, oc giuer iiii. orte korn.

Item Odhensmoze i Wilstorp saghen, then giuer iiii. marck lubsk.

Item ent gothz i Marstorp i Hoptorp saghen, ther boer Jens Reghen , oc giuer en orte korn.

Item eet ødhe gothz a Kyrstorp mark kallet Møker, ther nw ligger til Ødhensmøse,

meth alle theris telliggelsse, ager, eng, skow, mark, wot oc thiwert, entte vndhentaghen.

Ther ouer tel binder jech mich oc myne erwinge forscrrefne capittele the forscrefne goths at fry oc frelse for alle a tale, som lands loff wdwiser.

So hauer capittele forscrefne vnneth mich Clawes Lembeke forscrefne i fryndskup, ath jech ma köbe thette gothz i geen innen x. aar nest efterkummende fore cccc lubske mark i godhe nobel, hwer fore iiɉ marck oc full wecht, som jech hauer vpboret.

Och nar jech Clawes forscrefne wil thet gøre, tha skal iech kungørd a then thingdagh nest fore sancti Johannis dagh a Hather[3] herritz thingh vm mithsommer, tha skal jech Clawes Lembek forscrefne oc mine erwinge betale vorscrefne caniker oc capittele forscrefne cccc. marck lubsk goth nobelsk gull, hwer nobel for iiɉ mark lubsk, meth syn fulle wecht a sancti Martens dagh a en tiidh och a ent steth i Hathersleff elder a ent ant steth i Synder Iwdland, ther forscrefne caniker oc capittele er bequemt ad vntfange theris betalengh och theris gull oc penninge bliuer them vforferet fore oc nar forscrefne Clawes Lembeke køber thette forscrefne gothz i gen innen thessæ x. aar, som screueth staar, tha skall skyll aff gothzet gaar fylghe penningen.

Item ware thet swo, thet jech Clawes Lembeke oc mine erwinghe forscrefne køpte tesse forscrefne gothz ey i geen innen x. aar nw nestkummende, som forscreuet staar, tha skulle forscrefne caniker oc capitle brughe oc haue thet forscrefne gothz fore theris retæ køb, och erflich eghendom tel ewigh tiidhe.

Alle thesse forscrefne stukke loue wy, Clawes Lembeke oc mine modher Frw Iwtte oc wore arwinge stedlich oc fast ath holdhe vden alle hielperædhe elder arichlist.

Alle thesse forscrefne stukke tel mere fasthed hauer jech Clawes Lembeke oc myn kære modher Frw Iwtte ladhet henge wore ingheseel fore thette breff, meth andre godh mens, tel tyghe, the thettæ wide, som er Wulff Lembeke , Erik Pedherssøn , Yees Iwerssøn[4] aff Høglund, waben, oc Esgy Nielssøn .

Datum anno domini millesimo quadringentesimo decimo septimo, ipso die beati Michaelis archangeli.

Oversættelse

Alle mænd, der ser dette brev eller høre det læse, hilser jeg Klaus Limbek af Tørning, Henneke Limbeks søn, evindelig med Gud.

Det skal være vitterligt for alle mænd, nulevende og kommende, at jeg erkender mig og mine arvinger at have oppebåret af de hæderlige kanniker og kapitel i Haderslev firehundrede lybske mark i godt nobelsk guld, hver nobel for halvtredje lybske mark og med sin fulde vægt.

For hvilket guld jeg har solgt og skødet på Haderslev herredsting med hånd og mund ved dette mit åbne brev, og sælger og skøder førnævnte kanniker og kapitel mit efterskrevne gods:

et gods i Øsby, hvori Peder Jonsen nu bor og yder 6 ørtug korn.

Ligeledes et gods i Øsby, hvori Jeppe Olufsen bor og yder 1 pund korn.

Ligeledes Børløsgård;[A] den yder 5. ørtug korn.

Ligeledes et gods i Hajstrup, hvori Peder Ebbesen bor og yder 5 ørtug korn.

Ligeledes et gods i Hajstrup, hvori Niels Mud boede; det yder 1 ørtug korn.

Ligeledes Gammelgård;[B] den yder ½ tønde smør og 6 skilling.

Ligeledes et gods i Råde, hvori Henrik Nielsen bor; det giver 1 ørtug korn.

Ligeledes et gods i Hyrup, hvori Lave Wredh bor; det giver 3 mark lybsk.

Ligeledes et gods i Hejsager i Grarup sogn, hvori Jens Mus bor og giver 4 ørtug korn.

Ligeledes Vonsmose i Vilstrup sogn; den giver 4 mark lybsk.

Ligeledes et gods i Marstrup i Hoptrup sogn, hvori Jens Reghen bor og giver 1 ørtug korn.

Ligeledes et øde gods i Kestrup mark, kaldet Møkær,[C] der nu ligger til Vonsmose,

med alle deres tilliggender, ager, eng, skov, mark, vådt og tørt, intet undtaget.

Derudover forpligter jeg mig og mine arvinger til at fri og frelse førnævnte kapitel det førnævnte gods for al tiltale, som landsloven udviser.

Det førnævnte kapitel har undt mig dette, at jeg må købe dette gods tilbage inden de næste 10 år for 400 lybske mark i gode nobler, hver for 2½ mark og fuld vægt, således som jeg selv har oppebåret dem.

Og når jeg, den førnævnte Klaus, vil gøre dette, da skal jeg kundgøre det på tingdagen før St. Hans på Haderslev herredsting om midsommeren, og da skal jeg førnævnte Klaus Limbek og mine arvinger betale førnævnte kanniker og førnævnte kapitel førnævnte 400 mark lybsk i godt nobelsk guld, hver nobel for 2½ mark lybsk, med sin fulde vægt, til Mortens dag på et tidspunkt og på et sted i Haderslev, eller et andet sted i Sønderjylland, hvor det er bekvemt for førnævnte kanniker og kapitel at modtage deres betaling, og deres guld og penninge forbliver uskadte for dem; og når førnævnte Klaus Limbek køber dette førnævnte gods tilbage inden disse 10 år, som skrevet står, da skal ydelsen af godset helt og holdent følge penningen.

Ligeledes, skulle det hænde, at jeg Klaus Limbek og mine førnævnte arvinger ikke køber dette førnævnte gods tilbage inden de næste 10 år, som skrevet står, da skulle førnævnte kanniker og kapitel bruge og have det førnævnte gods som deres retmæssige køb og arvelige ejendom til evig tid.

Alle disse førnævnte punkter lover vi, Klaus Limbek og min moder fru Jytte og vore arvinger at holde altid og fast, uden nogen skingrunde eller argelist.

Til mere sikkerhed for alle disse førnævnte punkter har jeg Klaus Limbek og min kære moder fru Jytte ladet hænge vore segl ved dette brev til vidne, sammen med andre gode mænds, der ved dette, som er Wulf Limbek, Erik Pedersen, Jes Iversen af Høgelund, væbnere, og Esge Nielsen.

Givet i det Herrens år 1417 på ærkeenglen Mikaels dag.

A. Nu nedlagt gård.. B. Nu nedlagt gård.. C. Nu nedlagt gård..