1417. 12. oktober.


Skipper Kurt Heydorn og købmand Hans Rykerdes tilstår, at de efter at være strandet ud for Bornholm, af fri vilje har givet fogeden på Bornholm en del af godset i bjærgeløn, således at ingen senere på deres vegne skal klage derover - hverken til fogeden på Bornholm eller til biskoppen(!) i Lund.

Tekst efter A.

Tekst

Wytlik sy allen luden de dissen breeff zeen høren edder lezen dat ik schipper Kurt Heydorn vnde Hans Rykerdes ein koepman bekennen openbaer yn dissen kegen werdigen breve wo dat wy myt den schepe vnde myt des koepm[ans] [.....] gude dat dar ynne was syn yn water [.....] waters noet vnde yn storme by nacht tyt syn vnses vndanckis [.....] dat lant to Bornholm alzo dat dat schip vnde gut an dem strande vnde yn dem water dreeff des quam de vogit [.....] myt den synen vnde halp bergen des koepmannys gut zo he beste kunde vnde wes em van dem gude geworden [.....] ik schypper Kuert Heydorn vnde Hans Rykerdes koepman des gudes vor benvmet dat hebbe wy em myt guden w[illen] [.....] [vnge]dwungen gegeven vor syn berge loen vnde vor syn aerbeyt yn alzo dannen vor worden vnde yn z{ue}lker wyze [.....] ♦

[.....] Kuert Heydorn vnde Hans Rykerdes koepman vor benomet hebben gelovet vor dem gemenen koepman de to [.....] hervestys plicht to wezen dat nymant van vnser wegen edder van vns edder van des koep mannys wegen [den] [.....] [gut] [.....] mede to hoert den bisschop van Lunden edder synen vogit to Bornholm edder den synen keynerleye na sprake [edder] [na]manynge nvmmer meer hyr vmme to hebben ♦

To eynem tuchnisse der waerheyt dat dyt na vrundtschap gesproken[1] vnde gededynget is zo hebbe ik schipper Kuert Heydorn vnde Hans Rykerdes vor geschreven vnse yn gezegel [beyde an] dissen breeff gehangen ♦

To eyner groteren zekerynge zo hebbe wy gebeden G{oe}rees van der Mole borger to dem Grypesw[olde] [.....] vnde Clawes Dambeke borger to Danzke vnde Hynrik Struvynk ock borger to Danzke dat yder man ock syn ing[ezegel] an dissen breeff gehangen heft ♦

Geschreven yn dem iare vnses here dusent veerhundert yn den zeventyen[den] yare des dynges dage vor sunte Gallen dage ♦

1. gesproken] gespropen, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.