1417. 14. november.


Ridderne Jens (Bondesen) Due, Aksel Pedersen (Thott), Erik (Segebodsen) Krummedige, Erik Nielsen (Gyldenstjerne), Benedict (Volfsen) Pogwisch, Ivan (Hartvigsen) Bryske, Henrik Knudsen (Gyldenstjerne), Ejler (Nielsen) Rønnow, Morten Jensen (Gyrstinge) samt væbneren Ficke v. Vitzen garanterer på kong Erik 7. af Pommerns vegne over for Heinrich 4., hertug af Slesvig, og dennes brødre samt Heinrich 3., greve af Holsten, at kong Erik vil holde den fred, som er blevet aftalt imellem ham og de holstenske grever.

Såfremt der herefter sker et brud på freden, forpligter kong Erik sig til at dømme herover efter fredsret samt yde erstatning uden nogen form for forhaling af sagen. Såfremt dette ikke sker, forpligter nærværende brevs udstedere sig til at ride til Lübeck for dér at holde et retmæssigt indlager, indtil sagen om fredsbruddet er bilagt.

Endvidere har kong Erik forpligtet sig til at udstede et beseglet brev med fredsaftalens præcise ordlyd inden for fire uger. Såfremt dette ikke sker, forpligter nærværende brevs udstedere sig ligeledes til at ride til Lübeck for dér at holde et retmæssigt indlager, indtil det pågældende brev er udfærdiget.

Såfremt der ikke sker fredsbrud, og såfremt kong Erik udfærdiger et brev med fredsaftalens præcise ordlyd inden for fire uger, skal nærværende brevs udstedere være fuldstændig fritaget fra at gå i retmæssigt indlager i Lübeck.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Jenis Duue Axel Peterssone . Erik Krummendijk Erik Nielssone Benedictus Pogwisch . Ywan Brusche . Hinrik Knutssone . Eler Runowe . Marten Jenssone riddere vnde Vicke uan Vijtzen knape . bekennen vnde betugen vor alsweme de dessen breff seen edder horen dat wy hebben gelouet vnde louen mit craft desses breues uor den durluchtigen fursten vnde heren heren Erik der rijke Dennemarken Sweden Norwegen der Wende vnde der Goten koninge vnde hertogen to Pomeren . vnsen gnedigen heren vor enen vrede vor ene . sine nakomelinge der rijke vnde jnwoneren . vnde alle den gennen de mit em in desseme krijge begrepen synt vnde to der veyde gekomen synt deme wolgebornen heren Hinrike de sik nomet hertoge to Sleswijk . vnde sinen broderen vnde heren Hinrike . greuen to Holsten eren eruen landen vnde jnwoneren vnde alle den gennen de mit en in desseme krijge begrepen synt vnde to der veyde gekomen synt sunder arch toholdende . ♦

Weret dat dar jemant wedder deede edder den vrede breke alse vnse uorscreuene gnedige here koning edder de synen edder de mit em in desseme krijge begrepen synt vnde to der veyde gekomen synt alse uorscreuen js dat schal vnse here koning vorscreuen richten na vredes rechte . vnde den schaden vorbøten sunder v{oe}rtoch . wen em dat witlik gedaen wert edder uns . ♦

Weret datdat nichten schege so schole wy vorscreuen louers vnde willen jnrijden to Lubeke van stunt an wen vns dat witlik gedaen wert vnde holden dar en witlik[1] inleger vnde dar nicht vt de vredebroke sy vorbot alse uorscreuen is . ♦

Ok schal vnse genedige here koning enen breff bezegelen vulteen vnde vorantworden bynnen veerweeken in alrewijs alse tusschen em vnde den vorscreuen Holsten heren gedeghedinget js dar se an beyden sijden scrifte upp hebben . ♦

Weret datdat nichten schege so schole wy uorscreuen louers vnde willen van stunt an jnrijden to Lubeke . vnde holden dar en witlik[2] in leger vnde dar nicht vt de breff sy vullentogen besegelt vnde vorantwordet alse uorscreuen is . ♦

Wert ouer desse uorscreuen vrede geholden ufte vorbot vnde ok de breff vultogen bezegelt vnde uorantwordet alse vorscreuen is so syn wy uorscreuen louers vnses in legers vnde loftes quid vnde l{oe}s . vnde man schal vns vnsen breff wedder antworden ♦

Alle desse uorscreuen stucke vnde articule loue wy Jenis Duue Axel Peterssone . Erik Krummendijk . Erik Nielssone . Benedictus Pogwisch Hinrik Knutssone Jwan Brusche Eler Runnouwe Marten Jenssone riddere vnde Vicke van Vijtzen knapen vorscreuen alle mit ener samenden hant den vorscreuen Holsten heren alse heren Hinrike vnde synen broderen vnde heren Hinrike vnde eren eruen landen vnde jnwoneren vnde alle den de mit en in desseme krijge begrepen synt vnde to der veyde gekomen synt jn guden truwen stede vnde vast to holdende sunder jennigerleye argelist ♦

To merer witlicheyt so hebbe wy uorscreuen louers vnse jngesegel mit witscopp laten hengen vor dessen breff de gegeuen js na Godes boort verteynhundert jaar vnde jn deme souenteynden[3] jaare des sondages negest na sunte Martens dage des hilgen biscopes ♦

1. en witlik] enwitlik, A. 2. en witlik] enwitlik, A. 3. souenteynden] souendeynden, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.