1417. 27. november. Brusk herredsting


Tingsvidne af Brusk herredsting om væbneren Herman Ivarsen Pennows skødning af fire gårde i Erritsø sogn og en i Ullerup sogn, som i forvejen var pantsat til Ribe domkapitel, til kantor Jakob Ivarsen på kapitlets vegne mod årtider for sig og sin hustru Lucie.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Laurencius Wort . advocatus . Johannes Jwl de Peesteth Petrus Bertoldi de Tawløf . presbiteri . Ebbo Golt . Hennickinus Gondrop . Claws Raphan . Petrus Nicolai de Peesteth armigeri . Petrus Skammelssøn et Thorstannus Kyt salutem in omnium salvatore . ♦

Ad noticiam deducimus universorum presencium et futurorum[1] quod sub anno domini m°cdxvii° sabbato ante festum beati Andree apostoli in placito Brosskwhæreth . constitutus coram nobis et quampluribus aliis fidedignis nobilis vir Hermanus Ivari Pennoo . armiger . honorabili viro domino Jacobo Ivari cantori Ripensi . ex parte et nomine totius capituli Ripensis . omnia bona sua in parocchia[2] Erixhøg in Elnd sita scilicet quatuor curias edificatas cum octo atting terrarum et singulis earum attinenciis agris silvis piscaturis nil omnino excepto . item curiam suam in parocchia[3] et villa Vldrup sitam . per Nicolaum Johannis Tinnik pie memorie . ecclesie Ripensi prius inpignoratam cum singulis ejus pertinenciis / ad anniversarium ipsius Hermanni uxorisque sue predilecte Lucie pie memorie . in ecclesia Ripensi prout moris est annuatim celebrandum / libere tradidit . scotavit et assignavit jure perpetuo possidenda . insuper obligans se suosque heredes ad deliberandum capitulo memorato bona antedicta . ab impeticione justa cujuscumque . ♦

Hec[4] coram nobis sic acta vidimus et audivimus et in verbo veritatis protestamur ♦

In cujus rei testimonium sigilla nostra una cum sigillo ipsius Hermanni Ivari . presentibus duximus apponenda ♦

Datum anno et die supradictis ♦

1. futurorum] futororum, A. 4. Hec] Hoc, A.

Oversættelse

Lars Wort, foged, Jens Jul af Pjedsted, Peder Bertoldsen af Taulov, præster, Ebbe Galt, Henneke Gandorp, Klaus Raphan, Peder Nielsen af Pjedsted, væbnere, Peder Skammelsen og Thorsten Kid til alle der ser dette brev, hilsen i alles frelser.

Vi bringer det til alle nulevendes og kommendes kendskab, at i det Herrens år 1417 lørdag før den hellige apostel Andreas' dag på Brusk herreds ting, fremstod for os og flere andre troværdige mænd den ædle mand Herman Ivarsen Pennow, væbner, og overgav frit, skødede og overdrog den hæderværdige mand Jakob Ivarsen, kantor i Ribe, på vegne af hele Ribe kapitel og i dets navn, alt sit gods i Erritsø sogn beliggende i Elnd[A], nemlig fire bebyggede gårde med otte otting jord, og hver eneste af deres tilliggender, marker, skove, fiskevande, intet undtaget på nogen måde; ligeledes sin gård i sognet og landsbyen Ullerup, som allerede før var pantsat til kirken i Ribe af Niels Jensen Tinnik, from ihukommelse, med hver eneste af dens tilliggender, til at besidde med evig ret for hvert år at holde årtid for samme Herman og hans meget kære hustru Lucie, from ihukommelse, i kirken i Ribe, således som det er skik; tillige forpligtede han sig og sine arvinger til at frigøre nævnte kapitel det førnævnte gods for retfærdige påkrav fra enhver.

At dette er forhandlet således for os, har vi set og hørt, og erklærer det med sandfærdige ord.

Til vidnesbyrd om dette har vi ladet vore segl sammen med samme Herman Ivarsens segl hænge ved dette brev.

Givet ovennævnte år og dag.

A. Det senere Elbo herred, oprindelig en del af Brusk herred, jf. O. Nielsen, Sysselinddelingen 63..