1418. 19. februar.


Ribes borgmester og rådmænd bevidner Katrine Jenskones overdragelse af tre ejendomme i Grønnegade til byen Ribe og betingelserne i forbindelse med overdragelsen.

Tekst efter A

Tekst

Wy børghermester vnde radman der stad to Ripen wunschen heil in gode alle den jenen de dessen breef seen vnde høren lesen vnde don witlik dat wy hebben ghedeghedinget mit eẏner erliken wedewen geheten Katrine Jenskune vnse medeborghersche also dat se vns heft gegheuen to vnser stad nůtte vnde gebuwete dat hus mit der grunt mit aller to behøringe dar Pawel Tidemansøne erer broder inne ghewonet hadde deme got ghenedich sẏ dat beleghen is in der grøner straten westen neghest bẏ der straten . desse vorbenomeden erde vnde grunt de is drẏer elen mẏn wen vertich elen lank vnde seuentheẏn elen vp beiden enden allike breed . vnde eẏ stucke erden dar Clawes Oleuessøne vp ghewonet hadde dat desse vorbenomeden Katrine ok eruede nach ereme brodere Pawel Tidemansøne vorbenomeden de ok beleghen is in desser vorbenomeden straten osten neghest bẏ desser straten in de wide vnde in de lenge alse se dat beide erueden beide Pawel vnde Katrine vorbenomeden nach Jeppen Roden dode deme ok got gnedich sẏ . vnde eẏn st{uv}cke erden dat Herman Aderlater bebuwet heft dat beleghen is in der schomaker straten de erde is dre vnde seuentich elen in de lenge vnde veftheẏn elen vp islikem ende allike breed . ♦

dit vorbenomeden hus mit dessen vorbenomeden grůnden vnde erden mit aller to behøringe heft desse vorbenomeden Katrine Jenskune bẏ wolmacht eres liues to vnser stad gegheuen vnde vorlaten to ewighen tiden . mit alsodanem vnderschede dat wẏ børghermester vnde radman desser vorbenomeden stad vnde vnse nakømelinge desse vorbenomeden Katrinen Jenskune scholen vnde willen holden qwẏd vrigh vor allen schad deenst vnde vor allen arbeit des se plichtich were to vnser stad to dønde de wile dat se leuet . vnde dar to so schal se dit vorbenomeden eres broder hus qwẏd vrigh en eren weren hebben de wile se leuet . ♦

Vnde nach ereme dode so schulle wẏ vnde willen wẏ borghermester vnde radman desser vorbenomeden stad gheuen deme capittele to Ripen alle iar vp sunte Michels dach twelf schillinge pennẏnge alse ghenge vnde gheue is to ewighen tiden vor Pawel Tidemanssones iartiid vnde denchnisse siner sele de wile dat vns desse vorbenomeden erde vnde grunt mit rechte nicht weder af gewunnen wert . ♦

Alle desse vorbenomeden stucke vnde articule loue wẏ borghermester vnde radman mit eẏndracht vnser ghantzen ghemenicheit desser vorbenomeden stad vor vns vnde vor vnse nakømelinge stede vnde vast to holdende to ewighen tiden sunder ienigherleẏe arch vnde helperede . ♦

Desses to tůghe alse vorscreuen steit so hebbe wẏ børghermester vnde radman desser vorbenomeden stad grote ingheseghel mit ghuden willen an dessen breef gehenget de screuen vnde ghegehuen is nach godes bord vertheẏnhundert in deme achtheẏnden iare des neghesten sonauendes vor deme anderen sundaghe in der vasten ♦

Oversættelse

Vi borgmestre og rådmænd i staden Ribe ønsker alle dem der ser og hører dette brev frelse i Gud, og gør vitterligt, at vi har tinget med en ærlig enke ved navn Katrine Jenskone, vor medborgerske, således at hun har givet os til vor stads nytte og opbyggelse det hus samt grund med alle tilliggender, hvori Poul Tidemansen, hendes broder, Gud være ham nådig, boede, som er beliggende i Grønnegade, vestligst for gaden - denne førnævnte jord og grund er 40 alen lang på nær 3 alen og 17 alen bred i begge ender - samt et stykke jord, hvor Klaus Olufsen havde boet, som denne førnævnte Katrine også arvede efter sin broder, førnævnte Poul Tidemansen, og som også er beliggende i denne førnævnte gade, østligst for gaden, i bredden og i længden således som de begge arvede den, både Poul og førnævnte Katrine, efter Jeppe Rodes død, Gud være også ham nådig - samt et stykke jord, som Herman Årelader har beboet, der ligger i Skomagergade; jorden er 73 alen i længden og 15 alen bred i hver ende.

Dette førnævnte hus med deres førnævnte grunde og jorde med alle tilliggender har denne førnævnte Katrine Jenskone for sit livs velgående givet og afstået til vor stad til evig tid, på disse betingelser, at vi borgmestre og rådmænd i denne førnævnte stad og vore efterkommere skal og vil holde denne førnævnte Katrine Jenskone kvit og fri for al skade, tjeneste, og for alt arbejde, som hun måtte være pligtig at yde til vor stad, så længe hun lever; og dertil skal hun have sin broders førnævnte hus kvit og frit i sin besiddelse, så længe hun lever.

Og efter hendes død skal og vil vi, borgmestre og rådmænd i denne førnævnte stad, hvert år til Mikkelsdag give kapitlet i Ribe 12 skilling penninge, gængse og gæve, til evig tid for Poul Tidemansens årtid og mindegudstjeneste for hans sjæl, så længe førnævnte jord og grund ikke bliver os fravundet med rette.

Alle disse førnævnte punkter og artikler lover vi, borgmestre og rådmænd i samdrægtighed med hele vort borgerskab i denne førnævnte stad, for os og vore efterkommere bestandigt og fast at overholde til evig tid uden nogen ond vilje eller udflugter.

Til vidne om dette, som skrevet står, har vi, borgmestre og og rådmænd med god vilje hængt denne førnævnte stads store segl ved dette brev, der er skrevet og givet i året 1418 efter Guds fødsel lørdag før den anden søndag i fasten.