1418. 7. marts.


Frellev Kristiansen (Frille) lejer et stykke jord af Vigerslev Kirke for en årlig afgift på et pund korn. I de første tre år skal Frellev Kristiansen dog ikke betale afgift til Vigerslev kirke, da jorden endnu er ubebygget.

Frellev Kristiansen og dennes hustru Ude skal have jordstykket, så længe de lever.

Skulle det ske, at Vigerslev kirke efter Frellev Kristiansen og dennes hustrus død ikke ønsker det pågældende stykke jord tilbage, skal en af Frellevs arvinger indtræde som lejer.

Skulle det ske, at Vigerslev kirke efter Frellev Kristiansen og dennes hustrus død ønsker det pågældende stykke jord tilbage, skal kirken frit have jordstykket med alt, hvad Frellev Kristiansen har bygget på det.

Brevet er til vitterlighed medbeseglet af Otto (Bernekesen) Skinkel ((Søblade) til Iversnæs og Enggård), høvedsmand på Rugård, samt af hr. Johann Bralstorp, præst i Hårslev.

Tekst efter A.

Tekst

Jk Frille Kerssen bekenne openbar jndesseme brefe dat ik hebbe erden van Wixsleue kerken tho hůre vor i . půnt korne des iares dar af tho gheuende vnde de ersten dre iar schal jk dar nicht af gheuen vmme des willen dar is nů nicht uppe bůwet ♦

Disse vorbenomede erden schal ik Frille hebben myne leuedaghe vnde myn husvrowe Vde . ♦

Na vnseme dode were dat sake dat Wixslefe kerke suluen desse vorschreuen ghødes nicht wolde sseghen vnde wolde dat lengher doen tho hure so schal dar nement des sůlůen ghødes neghest to hurende wesen wen een van mynen eruen ♦

Item na myneme dode vnde myner hůsvrowen dode so schal dat sůlůe vornomede ghøt de kerke tho Wixsleff quid vnde frij wedder hebben . mit der bůwet de ik dar uppe bůwet hebbe ♦

Alle desse vor benomeden stucke loue ik Frille vorbenomede mit mynen eruen jn ghoden truwen stede vast tho holdende sůndert hulpe rede vnde arghelist ♦

Tho ener vaster bewaringhe vnde zekerheyt alle desse vorschreuene stucke so hebbe ik Frille vor nomet myn jnghesegl henghen laten vor dessen bref ♦

To tyghe ander mer ghoder lude jnghesegl de dar mede oůer hebben wesen also is Otte Schinkel houet man uppe Rudegharde her Johan Bralstorp kerhere / tho Hadesleff ghene ♦

Gheuen vnde schreuen na Godes bort[1] dusent vnde veer hůnder iar uppe dat xviii iar des mandaghes na mit vasten ♦

1. bort] wort, A; Langebek l.l. knytter hertil anmærkningen sic i margen.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.