1418. 15. marts. Morsø Nørreherreds ting


Tingsvidne af Morsø Nørreherreds ting om Nis Jessens sædegård i Tødsø, som blev solgt af Jes Ovesen i Frøslev til Thorkil Mogensen, der gav den til Mikkel Pedersen i medgift for sin datter.

Tekst efter Aa

Tekst

Alle men som thette breff see eller høræ kwndgiøre Jens Thygssen i Solbergh Niels Perssen i Frosloff præstæ ær Mangs Manghussen Per Nielssen i Fortofft Pether Kiid Jes Nielssen Manghnus Nielssen Martin Nielssen Acer Wynter Pally Rink Pether Wilgibssen och Pally Throgilssen at aar æffter wortz hærræ byrd mcdxviii then tiisdagh næst æffter sancti Gregorii dagh pa Nørhærets thingh i Morsæ war skycket for oss och andre beskeden mæn thenne breffører Boo Thorchilsen prøwyt fæk oc framledde eth fult thingx vintnæ ottæ beskeden men, som ær Pether Nielssen Pether Kiid , Jes Asgotsen , Pally Rink , Lauris Michelssen Pether Lillæ Jes Martinssen och Hennik Rybæs wynnet swa een gardh i Thydzø Nis Jeessen hans sedægardh huilk fruæ Bodill giwer kiære aff at Jes Owssen i Frosløff solde och skøttæ Thorchill Magussen til ewyndeligh eyælse huilk gard then forsaffd Thorchill Manghnussen gaff Michel Petherssen [1] met syn datter

Thet wynnæ wy met wore inciglæ ♦

Giwet aar dagh och stedh som førre ær skrewen

1. Michel Petherssen ] Herefter et overstreget myn, Aa.

Oversættelse

Alle mænd, der ser eller hører dette brev, kundgør Jens Tygesen i Solbjerg, Niels Pedersen i Frøslev, præster, Mogens Mogensen, Per Nielsen i Fårtoft, Peder Kid, Jes Nielsen, Mogens Nielsen, Martin Nielsen, Asser Winter, Palle Rink, Peder Wilgibsen, Palle Troelsen, at året efter vor Herres fødsel 1418 tirsdag efter sankt Gregors dag på Nørreherreds ting på Mors var denne brevviser Bo Thorkildsen mødt for os og andre forstandige mænd og beviste, fik og fremførte et fuldt tingsvidne, otte forstandige mænd, som er Peder Nielsen, Peder Kid, Jes Asgotsen, Palle Rink, Laurids Mikkelsen, Peder Lille, Jes Martinsen og Henneke Rybæs, som vidnede således, en gård i Tødsø, Nis Jessens sædegård, som fru Bodil fører kæremål om, at Jes Ovesen i Frøslev solgte og skødede Thorkild Mogensen til evig eje, hvilken gård den førnævnte Thorkild Mogensen gav Mikkel Pedersen med sin datter.

Det bevidner vi med vore segl.

Givet år, dag og sted som skrevet før.