1418. 5. maj. Odense


Borkard Limbek og hustru Anne Arnvidsdatter skøder gods i Bårse herred til biskop Peder i Ribe.

Tekst efter A

Tekst

Alle mæn thette breff See ællær høræ. Kundgør Jegh Borqward Lembegh affwapen at jegh med myn husfruwes Annes Arnwedz Swenssøn daater s wylyæ och fulburdh Sald hafuer Skøt och affhænd. efter landzloff en hederlighe fader med gudh och herre/ herre Pæther biscop j Ripæ och archipostulato j Lund Alt thet gotz som jegh hafuer och fyk med myn forde husfruwe Anne Arwidz Swenssøn daater j Wby j Borshered j Syelend lygendes och nw paa boor Pæther Nielssøn lofuelighe loffbudhet med alle rætigheth och tellygelsæ wot och thywrt enkte wnder taghet/

For hwilketh gotz jegh kænnæs megh myn husfruwe forde och arfwinge vp hafue boreth och fangeth fult wærdh. och betaling Swo at megh nøyær j alle maadhæ aff forde hederlighe fader herre Pæther biscop j Ripe/ och bynder jegh megh tel. myn husfruwe och arfwinge. forde hederlighe fader biscop Pæther . med synæ arfwinge. forscreweth gotz med alt thes rætighedh och telligelsæ som før ær safdh. hemlæ och ath frye efter landzloff fran [1] hwor mans teltal och hyndrelsæ ♦

Skreweth j Odensæ Anno domini millesimo quadringentesimo decimo octauo Die ascensionis domini.

Wnder myt entzegel. med flere gode mænz entzeglæ Sosom ær prowest Hermens j Odense. Bernike Skinkels rydere/ Clawes Skinkel affwapn Robert borghmester Hans Eggerdssøn radman och Beyent Eggerdssøn byman j Odensæ

1. fran ] eller muligvis for.

Oversættelse

For alle mænd, der ser eller hører dette brev, bekendtgør jeg, Borkard Limbek, væbner, at jeg med min hustru Anne Arnvid Svendsens datters vilje og samtykke har skødet og afhændet efter landets love til en hæderlig fader med Gud og Vor Herre, hr. Peder, biskop i Ribe og ærkepostuleret[A] i Lund, alt det gods, som jeg har og fik med min førnævnte hustru, Anne Arnvid Svendsens datter, som ligger i Udby i Bårse herred på Sjælland, og i hvilket Peder Nielsen nu bor, lovligt lovbudt med al rettighed og tilliggende, vådt og tørt, uden undtagelse

Jeg vedkender mig og min førnævnte hustru at have modtaget og fået fyldestgørelse og betaling for dette gods, således at jeg er tilfredsstillet på alle måder af ovennævnte hæderlige fader, hr. Peder, biskop i Ribe, og jeg forpligter mig og min hustru og arvinger til at hjemle og at frigøre efter landsdelens love førnævnte hæderlige fader, biskop Peder, med sine arvinger, ovennævnte gods med al dets rettighed og tilliggender, som før er sagt, uden indsigelse og hindring fra hvemsomhelst

Skrevet i Odense i Vor Herres år 1418 Kristi himmelfartsdag.

Under mit segl med flere gode mænds segl, som er provst Herman i Odense, Berneke Skickel, ridder, Klaus Skinkel, væbner, Robert, borgmester, Hans Eggertsen, rådmand, og Bent Eggertsen, bymand i Odense.

A. Dvs. han er udpeget eller udvalgt ("postuleret") til stillingen som ærkebiskop.