1418. 17. august.


Anders Mortensen pantsætter en gård i Malmø til Cecilie Henriksdatter for 28 mark sølv.

Tekst efter registraturerne.

Tekst

a) Andreæ Martini till jungfru Gera Hinrichz dotter gifne obligation på tiugu otta markar silfwer hwarföre han pandtsätter sin gård belægen mitt uti Malmöö; datum feria 4ta post diem Tiburtii som är den 15 augusti 1418.

b) Andreæ Mårtenssons uthgifne åth Ciciliæ Hendrickz dotter pantebreef angående nagon pänninge summo som han henne skyldigh blef hworfore han pantsätter sin gård liggiandes i Malmøe mitt utj staden. Datum 1418.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.