1418. 31. oktober.


Kristine Pedersdatter skøder gods i Lyngerup i Horns herred til Erik Jacobsen [Due]

Tekst efter Aa

Tekst

Allæ mæn thettæ breff see æller høre heels[erjak[1] ] Cristinæ Pæders[dotter] ewynnelighe meth gu[th] ♦

[Th]et schal allæ mæn witerlich[2] ware swa wæl nerwærendes som kommeschullen[des thet jak] Cristine Pædersdot[ter] wederkennes mech meth thettæ mit opnæ breff at haffue sold ok schøt een wælboren man Eric Ieipssøn [3] aff Spangagher alt mit goetz som jak haffuer j Li[un]gorp liggende j Hornsherret som ær eet halfft bool joordhæ ok three fiærdingæ h[wilket] goetz som jak ærffdæ æffter myn fader Pæder [.]lssøn ok æffter myn broder Eric Pæderssøn .

Thettæ forschreffne goetz affhænder iæk mech ok mine arffuingæ ok schøder jak thet Eric [I]eip<ssøn> ok hans arffuinge til ewynnæligh eghe Ok kænnes jak mech meth thettæ mit opnæ breff fult ok alt athaffue vpboret aff th[en ] forde Eric Jeipssøn for thet forschreffne goetz Ok tilbinder jak mech ok mine arffuingæ Eric Jeipssøn ok hans arffuingæ thet forsc[hre]ffne goetz at fry ok hemlæ moth allæ mæntz geensighelsæ. badhe hws ok [.] ager ok æng schogh ok fysschewathn wot ok [th]iwrt ok ængtæ vndentaghet som nw ok aff alder til haffuer lighet ♦

In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis discretorum virorum videlicet domini Iohannis Brynikini cantoris Roskildensis et domini Nicholai Laonis canonici ibidem Petri Martini de Wiby Ingwari Andree proconsulis ac Aghonis Rawn est appensum ♦

Datum et scriptum anno domini m cd xviii vigilia omnium sanctorum

2. witerlich] usikker, Aa.

Oversættelse

Jeg, Kristine Pedersdatter, hilser evindelig med Gud alle mænd, der ser eller hører dette brev

Det skal være vitterligt for alle mænd, såvel nulevende som kommende, at jeg, Kristine Pedersdatter, vedkender mig med dette mit åbne brev at have solgt og skødet til en velbåren mand, Erik Jakobsen af Spangager, alt mit gods, som jeg har i Lyngerup i Horns herred, som er et halvt bol jord og tre fjerdele af en gård, hvilket gods jeg arvede efter min fader, Peder [.]lsen, og efter min broder, Erik Pedersen

Dette førskrevne gård afhænder jeg og mine arvinger, og jeg skøder det til Erik Jakob<sen> og hans arvinger med ret til evindelig eje. Og jeg vedkender mig med dette mit åbne brev at have modtaget alt til min tilfredsstillelse af den ovennævnte Erik Jakobsen for det førskrevne gods. Og jeg tilbinder mig og mine arvinger at fri og hjemle Erik Jakobsen og hans arvinger det førskrevne gods for alle mænds modsigelse, både hus og [.], ager og eng, skov og fiskevand, vådt og tørt, uden undtagelse, som nu og altid har ligget til

Til vidnesbyrd derom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende hæderlige mænd, nemlig hr. Jens Brynnekesen, kantor i Roskilde, og hr. Niels Lavesen, kannik sammesteds, Peder Mortensen af Viby, Ingvar Andersen, borgmester og Åge Ravn

Givet og skrevet i det Herrens år 1418 Allehelgensaften