1419. 8. januar.


Jens (Pedersen) Frost (Bild) af Frøslevgård, væbner, skænker Dueholm Kloster alt sit øde gods i Tøving i Galtrup sogn for sjælemesser for sine forældre og forfædre, samt for de tjenester, som klostret har gjort ham og hans forfædre.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle men thette breff see eller høræ leses helser iegh Jes Frøst aff Frøsløff gordh wæpner ær ewindeligh meth vor herræ ♦

Jegh kiændes meth thette myt opne breff at haffwe affhændh megh och mynæ arwinghe och giwet och skiøt til ewindeligh eyæ til sancti Johannis kloster Dwholm i Morsæ alt thet ødhe gotz jegh hawer i Thøwingh i Galtrupp soghen so som ær her Tages booll och Grubbes gordh meth alle thesse forde gotzes tillegelse agger och ængh firæ wegnæ til marcke moodh ænthet vntaghet for myn kiære fathers och mothers och forelders sielæ och syndherligh kiærlighet ther priær och brødher i forde kloster hawer giort megh och mynæ foreldher ♦

Forthy tilbindher iegh megh och mynæ arwinghe forde priær och brødher och theres æffterkomme thet forde gotz at frij och hemlæ som landz logh wdwisær for alle mentz til tale ♦

Til hwes windesbyrd hængher iegh myt incegle for thette breff meth andher hedherligh hærræs och gode mæntz jncegle som herræ Pally Sonæssøn prowest j Morsæ och Hanherret Pether Magnssøn aff Galdrupp[1] vappner Jes Petherssøn borgemester i Nykiøbingh ♦

Giwet och skrewet ær thette breff æffter gutz byrdh mcdxixo paa then næste lowerdagh æffter toltæ dagh iwell ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.