1419. 29. juni.


Gregers Jakobsen, sognepræst i Husby i Vends herred, erklærer at skylde Jakob Ottesen (Bild) i Hesselager 80 lybske mark. For denne sum overlader han ham alt det pantegods og alle de pantebreve, som han har på gods på Fyn. Indtil Gregers Jakobsen indløser godset, skal Jakob Ottesen råde over godset i overensstemmelse med vilkårene i de oprindelige pantsætninger.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thette breff seer elder hører helser jech Gregorius Jecopsøn kirkeprest j Hwsby j Wendzherret ewinnelich meth gud ♦ Jech wether kenner megh meth thette myt obnæ breff at jech skyldich er en hetherlich man oc welboren Jecop Ottesøn j Heslager firesinnetiwe lubeske[1] mark so dane penninghe som geue oc geinge ere j Fyn ♦

For hwølke forde penninghe jech hanem vp ladher alle the pante gotz oc alle the pante breff jech hauer opo noghet gotz j Fyn liggendes j hwor thet ligger meth al reth oc articulis som jech them hauer hauth ♦

Oc giuer jech och mine arwinghe hanem then forde Jecop Ottesøn och hans arwinghe ful macht och all the forde gotz ath nythe oc at bryghe efter landz loff som the forde breff vdh wiser til then daw the forde gotz worthe hanem elder hans arwinghe lofflighe aff løsdæ ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis virorum discretorum videlicet domini Petri prepositi in Heslager Henrici Heynzesøn in Brudhager Nicolai Johannis consulis in Nyborgh Petri Andree in Wordemarke presentibus est appensum ♦

Datum anno domini mo cd decimonono ipso die apostolorum Petri et Pauli ♦

1. lubeske] skrevet bubeske, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.