1419. 2. juli.


Hr. Bonde (Jensen) Due, ridder, og hr. Anders Jakobsen Lunge, ridder, skifter deres arv efter hr. Niels Ovesen (Panter) af Asdal og fru Johanne (Andersdatter (Stenbrikke)). Arven bestod af et omfattende gods i Vendsyssel.

Hver af parterne skal vælge to opmænd blandt deres venner, og disse skal have fuldmagt til at bringe forholdet i orden efter de i brevet nærmere aftalte bestemmelser, såfremt indtægterne af parternes respektive andele ikke svarer til deres andel af arven. Når de er færdige med deres arbejde, skal der udstedes et nyt skiftebrev, og nærværende breve skal destrueres.

Såfremt parterne kan finde yderligere arvegods efter hr. Niels og fru Johanne, skal de være hinanden behjælpelige med at komme i besiddelse af det, og det skal derefter skiftes mellem dem. Skiftet skal være gennemført inden førstkommende mikkelsdag.

Tekst efter A.

Tekst

Thet scal alle mæn wetherlict wære nærwærendæ oc komesculendæ ath jech Bondo Dwæ [1] riddere pone then enæ sidæ och her Anders [2] Jeyæpssøn Lunge riddere[3] pone then annen sidæ æræ so offuer enæ vrnæ vm gotz i Wendesyslæ i Jutland ligger hwilket gotz her Niels[4] Offessøn aff Asdale oc frw Johannæ ottæ[5] hwes siælæ gwd haue at[6] aff thettæ forde gotz æræ[7] to delæ her Lyder Kabel riddere[8] oc mech Bondæ Dwæ æffter Anders[9] Nielsøns døth pone begges wores hosfrwæs wegnæ meth ræt arff tilfalnæ[10] och mech forde her Lyder[11] Kabel[12] hosfrwæs deel aff forscreffne her Lyder meth hans opnæ breff[a] ær oplathet som the breff vdwisæ ther oppo giffnæ æræ som ær to delæ j Asdale gardh meth alle sinæ tilliggæ alt innen markeskyel oc to delæ i Scowsgord meth alle hans tilliggelsæ jnnen markesk[yel o]ch[13] al annen gotz som her æffter sto screffnæ ♦

Først i Hornæsogn Mekel Anderssøn gyffuer vj pund korn til skyld item Jesse Portze iij pund korn item Lasse Halworssøn iij pund ♦ Item i Hornaby Jesse Bosøn iij pund item Per Diegn iij pund item Truet Bondo iiij p[und][14] [.....] agessøn v pund ♦ Item Mattes Pæderssøn i bol meth j pund item Morten Hath iij pund item Nis Kulter j pund item Nis Hath vj pund item Atscer Palnesøn iij pund ♦ Item Fallebrex bol[15] ær ødæ Kylemøllæ ix pund myel ♦ Item Høgedorp Knut Smyd iɉ pund item Per [.....]sg[e]t[søn .....][16] [p]und[17] ♦ Item een ødæ Kæel i bodæ sculdæ skylde iij pund ♦ Item een ødæ Clemend i bodæ skyldede iij pund ♦ Item Thornby sogn Fredegæst vj pund korn item Bo Laurenssøn vj pund korn item Per Anderssøn iiij pund item Rawendorp vj pund item Nis Kær iij pund item Truw[els N]iel[ssøn] [18] ii[j][19] pund item Mattes Pæderssøn iij pund item Nis Kragh iij pund item Jes Palnesøn v pund ♦ Item Truwels Nielssøn j go[rd][20] fore iij pund oc j gord fore ij pund item Jon Galen vj pund item Swen Ebbesøn iij pund item Jesse Claussøn iiij pund item Jes Mekelssøn iij pund item Truwels [Kragh]][21] [.....] item Anders Pæderssøn iij pund item j ødæ bol ibidem fore j pund item Per Bonde ibidem iij pund item Per Jenssøn [..... pund][22] item Mawens Mekelssøn j pund oc j løb smør item Jes Pæderssøn iij pund ♦ Item i Køpstæd Lasse Nielssøn vj pund item Per Trymssøn iiij pund Item Oloff P[æderssøn][23] [.....] [Je]nssøn [24] iij pund item Bertil iij pund item Jes Jngworssøn iiij pund item Thorkil Longæ iiij pund item æræ iij ød[æ bo]l[25] i Køpstæd oc iij ødæ boæ i Thornby ♦ Item i Wigelstorp sogn Nis Jenssøn .v pund Oloff Anders j pund item Swen Bondø j pund oc i løb smør item Lidel [.....] item Aby[e][26] iij pund item Thorsten Trætssøn iiij pund Kersgard viij pund item Kersgordsmolnæ [xv pund][27] [myel][28] ♦ Item [i][29] Bierby sogn Heneke Thomessøn iij pund ♦ Item i Bierby dal Jon Nielssøn iiij pund item Anders Mawenssøn iɉ pund ♦ Item i Syndale sogn i Fiælstæde G[.....][30] [.....] [iij][31] pund ♦ Item i Syndale Truels Skyttæ iij pund ♦ Item i Bintsløff Nis Thomessøn iɉ pund item Benct iɉ p[und][32] ♦ [Item i Twerstæ]desogn[33] i Hornsnab Swen Barn iij skilling grot oc j ødæ bolegh ibidem ♦ Item i Robergh Jon Thorstenssøn i løb smør item Ytty Nielssøn i løb smør ♦ Item i Ell[ing sogn i][34] [.....] torp Staphen i løb smør item i ødæ bol ♦ Item i Musbergæ sogn i Worn Nicholai Laurenssøn iij pund [.....] item Nicholai Pæderssøn j løb smør ♦ Item i Astæde sogn i Skortholt Nicholai Mekelsøn iiij pund item Per Jenssøn iij pund[35] item i ødæ bol ibidem [item][36] L[.....] [ls]søn[37] iij pund item Per Nielsøns hosfrwæs fader iɉ pund item Atscer iiij by skepper ♦ Item i Cal[u]m [38] iij pund [meth alle thesse][39] forde gotzes tilliggælsæ woth oc twirt ænkte vnden taget ♦

Och forde her Anders Jeyæpssøn ær til ræt arff tilfallen een [treding i Asdale ..... g]ord[40] [och][41] i alle hans tilliggælsæ alt jnnen markeskyel och tredinggen i Skowsgord och alle ha[ns tilliggælsæ][42] jnnen markeskyel och alle andræ gotz som her æffter sto screffnæ ♦

Først Knyfholtæ gord Lasse Boumws i bor och gyuer vi [.....] ♦ [Item][43] i [F]laden[44] Lasse Powelssøn iij pund item Bo Rægh iij pund item Jesse Pæderssøn Runbasse j tynn[e][45] [..... Willom i][46] tynne salt item Pelli j tynne salt item Jesse Pæderssøn j tynnæ salt Per Olofsøn j tynne salt item Per Ranessøn xvi skepper salt item Yde R[e]g[h][47] [.....] Olofssøn iij pund item Bondæ xvj skepper salt item T[y]ge [48] iij pund korn item Twæ Sta [..... e]lssøn[49] vj pund item Jon Smed vj pund item Niels Reg iij pund ♦ Item Bekman Jes Atscerssøn vj pund item Per Wiisøn j pund item Lass[e] [50] [..... Item][51] Rwntwed Thomas iij pund ♦ Item Skordorp Asmund iij pund I[tem][52] Dywrtwed [..... ex]hed[53] Jacob Thorssøn iij pund ♦ Item i gard i Garbode Jens Williomsøn j løb smør ♦ Item Gradorp Tyge ij pund ♦ Item Mustorp An[ders] [54] [.....] wor ther gaff ij pund smør ♦ Item [T]werstæde[55] Thorkil Jonsøn j løb smør [.....] [løb][56] smør item skræderen j løb smør ♦ Item Syndale Mekel Stigsøn iij pund Jesse Jacobssøn iij pund item Per Thorbernsøn ij pund item Niels [.....] [i løb][57] smør ♦ Item i Astorp Swen Jenssøn iij pund item then gard Mattes i bode iij pund item <j>[58] ød[æ][59] [bo ..... skylde][60] skyldæ item skytten j pund ♦ Item Solbergegord Anders Claussøn vj pund ♦ Item Bogistæde Jacob Skyttæ iij pund item Nicolai Jenssøn j pund item [Las] [61] [..... re][62] item Nicholai Wigelssøn vj pund item Mattes j pund item Hwid iij pund item Jess[e] [63] [.....] [iiij][64] pund ♦ Item i Klaxtorp Nis Bosøn iij pund item j ødæ gard skyldæde iij pund ♦ Item i Wigelstorp Morten vj pund item Johannes Thorkilsøn iij pund item [.....]ssøn iij pund ♦ Item i Bierbysogn i Sne[ffr]æ[65] Worm iij pund item Thomes Wigelssøn iij [pund item][66] Lasse Nielssøn iij pund item j ødæ gard ibidem ♦ Item Saxstorp Jesse Bosøn iij pund ♦ Item i Bierby Knut iij pund Oloff Wendebo j lob smør ♦ Item i Raber[g][67] [.....]tboholt Per Powelssøn iij pund item Mekel Skynnere iij pund ♦ Item Køgstørp Oloff Krog oc giuer j l[øb][68] smør meth[69] alle thesse forde gotzes tilliggælsæ[70] woth och twirt ænkte vnden[71] taget ♦

Thoc[72] so ath ære thesse forde gotz meræ æn to delæ [so ..... s]om[73] fore stor screuet i ræt skyld oc opbærilse tha scula to woræ wener pone bode s[i]de[r tilt]agne wære mechtugæ ath tage aff mit gotz och læggæ til her Andersse deel oc gøre hans gotz til een tredingh och thet scul[æ][74] [.....][75] som længst ligger fran Asdale[76] och Knyfholt nest[77] ær . ♦

Men ær thet so ath her Anders Jeyæpsøns deel ær bædræ i ræt skyld och opbærilsæ æn een[78] treding tha sculæ[79] oc wore wenær wære mechtugæ the som førre [.....][80] [tagne ath][81] tage aff hans treding och lægge til minæ to delæ aff thet gotz som Knyfholt ligger l[æ]ngst[82] fran och Asdale nest ær och gøre the to delæ so gode som thøm bør meth rættæ atwære

Item scal her Anders wederlæggæ mech go[tz i Wendesyslæ][83] aff thet gotz han hauer nest Asdale liggendes æffter wore wenis sielsæ fore the to delæ jech hauer i Togorp i Skonæ ♦

Item sker thet oc so at wy kunne nogne gotz op spøriæ som her Niels Offesøn ottæ æller frwæ Johannæ the til [p]ant[84] s[to æ]ller[85] noger man holder os fore meth vrætte æller i andre mode ære bort kompne the wy kunne jgen løse æller jgen delæ æller i nogræ andre mode jgen fa ther sculæ wy wære hwer annen behulpeligæ til ♦ Och thet gotz skal komes [til skyfftæ][86] som thet bør sech aff rættæ ♦ Item ære oc nogræ andre gotz vskyfftæ som man spøriæ kan ath her Niels Offesøn æller frw Johannæ atæ[87] the gotz sculæ oc komes til skyftes som thøm bør meth rætte e hwar the gotz liggæ ♦

Item nar wo[re][88] [wenær][89] pone bode sider fangæ likt thesse delæ som fore stor screuet mech to delæ och her Anders Jeyæpssøn trediædelen tha skulæ wy gøre ny skyftæbreff melløm os och ryue thesse breff sænder wy nv giffue ♦

Alle thesse forde stiikke lowe wy hwer anner stadeligæ atgøre och holde fulkomeligæ so ath thet ær jo fulkomet oc giort jnnen sancti Mekels dagh nv nest komber ♦

Til hwes tings witnes byrd mit jncilæ ær fore thettæ breff hengt meth andræ gode mæns jncilæ som ære her Jens[90] Dwes min kære fathers[91] her Axil[92] Anderssøns min kære[93] swager och her Lyder Kabels och her Niels Strangessøns riddere ære och her Jens Nielsøns prouest i Børlum och her Jens Pæderssøn prouest i Westræ Wiigh ♦

Giffuet aar æffter gwds byrd twsen firehwndret pone thet nittendæ wor frowæ dagh visitacionis ♦

1. Bondo Dwæ ] understreget, A. 2. Anders ] understregning begynder ved r, A. 3. riddere] understregning slutter ved indledende r, A. 5. ottæ] understregning slutter ved førstkommende t, A. 6. at] skrevet ov. l., A. 7. æræ] understregning begynder ved r, A. 10. tilfalnæ] understregning slutter ved sidstkommende l, A. 13. markesk[yel o]ch] dele af l og o kan ses, A. 14. p[und]] utydeligt, A. 15. Fallebrex bol] Fallebrex måske fra mandsnavnet Folkbrekt, jf. Danmarks gl. Personnavne I 307 44f. 16. [.....]sg[e]t[søn .....]] suppleret efter Gammeldanske diplomer. 17. [p]und] utydeligt, A. 18. Truw[els N]iel[ssøn] ] suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 19. ii[j]] utydeligt, A. 20. go[rd]] suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 22. [..... pund]] suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 24. [Je]nssøn ] utydeligt, A. 25. ød[æ bo]l] suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 26. Aby[e]] utydeligt, A. 27. [xv pund]] utydeligt, A. 28. [myel]] suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 29. [i]] suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 30. G[.....]] Gammeldanske Diplomer læser Giu[rd ?]. 31. [iij]] utydeligt, A. 32. p[und]] suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 33. [Item i Twerstæ]desogn] suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 34. Ell[ing sogn i]] suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 35. item Per Jenssøn iij pund] skrevet to gange på linjen, A. 36. [item]] utydeligt, A. 37. [ls]søn] utydeligt, A. 38. Cal[u]m ] utydeligt, A. 39. [meth alle thesse]] suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 40. [treding i Asdale ..... g]ord] suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 41. [och]] utydeligt, A. 42. ha[ns tilliggælsæ]] suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 43. [Item]] utydeligt, A. 44. [F]laden] utydeligt, A. 45. tynn[e]] utydeligt, A. 46. [..... Willom i]] suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 48. T[y]ge ] utydeligt, A. 49. [..... e]lssøn] suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 50. Lass[e] ] utydeligt, A. 51. [..... Item]] suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 52. I[tem]] ov. l.; utydeligt, A. 53. [..... ex]hed] suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 54. An[ders] ] utydeligt, A. 55. [T]werstæde] utydeligt, A. 56. [løb]] suppleret efter Gammeldanske Diplomer; del af b kan ses, A. 57. [i løb]] suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 58. <j>] glemt?, A. 59. ød[æ]] utydeligt, A. 60. [bo ..... skylde]] suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 61. [Las] ] utydeligt, A. 62. [..... re]] suppleret efter Gammeldanske Diplomer; item Per Tuuessøn herefter slettet, A. 63. Jess[e] ] utydeligt, A. 64. [iiij]] utydeligt, A. 65. Sne[ffr]æ] utydeligt, A. 66. [pund item]] suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 67. Raber[g]] suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 68. l[øb]] utydeligt, A. 69. meth] understregning begynder ved e, A. 70. tilliggælsæ] her slutter understregning, A. 71. vnden] her begynder understregning, A. 72. Thoc] understregning slutter ved o, A. 73. [so ..... s]om] suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 74. scul[æ]] suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 75. [.....]] Gammeldanske Diplomer læser sculæ the tage aff ? thet gotz. 76. Asdale] her begynder understregning, A. 77. nest] understregning slutter ved n, A. 78. een] understregning begynder ved n, A. 79. sculæ] understregning slutter ved u, A. 80. [.....]] Gammeldanske Diplomer læser ære ell. wore til ?. 81. [tagne ath]] utydeligt, A. 82. l[æ]ngst] utydeligt, A. 83. go[tz i Wendesyslæ]] suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 84. [p]ant] del af det indledende tegn kan ses, A. 85. s[to æ]ller] suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 86. [til skyfftæ]] suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 87. atæ] skrevet ov. l., A. 88. wo[re]] suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 89. [wenær]] utydeligt, A. 91. fathers] her slutter understregning, A. 93. kære] her slutter understregning, A.
a. hans opnæ breff] Kendes ikke.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.