1419. 21. juli. Riga


De livlandske hansestæder skriver til rådet i Lübeck.

De livlandske hansestæder meddeler, at de den 14. juli 1419 har modtaget et brev fra kong Erik 7. af Pommern (DD 1419. 15. mar., nr. 14190315001) vedrørende de skader, som de holstenske herrer har påført kong Erik og hans folk.

Endvidere meddeler de livlandske hansestæder, at de den 24. juni 1419 har holdt et møde med hr. Krister (Nilsson (Vasa)), foged på Viborg slot, i Viborg vedrørende sagen mellem hr. Krister og rådet i Reval. Hr. Krister har under dette møde bedt de livlandske hansestæder om at sende et brev til kong Erik, hvori de skal svare på, om kong Eriks undersåtter må bruge Gotenhof i Novgorod ligesom hansekøbmændene. I den forbindelse meddeler de livlandske hansestæder, at de har sendt et svar til hr. Krister (DD 1419. 24. jun. - 21. jul., nr. 14190624002), og at dette svar er vedlagt nærværende brev i kopi.

Endvidere meddeler de livlandske hansestæder, at de skriftligt har bedt rådet i Visby om at arbejde på, at hansekøbmændene fortsat kan benytte sig af Gotenhof i Novgorod. I den forbindelse opfordrer de livlandske hansestæder rådet i Lübeck til også at skrive til rådet i Visby angående denne sag.

Endelig meddeler de livlandske hansestæder, at hr. Krister via de livlandske hansestæders sendebud har meddelt dem, at størfiskeriet på Neva-floden alene tilhører kong Erik, og at kun kong Eriks undersåtter må befinde sig dér. I den forbindelse har hr. Krister ligeledes bedt de livlandske hansestæder om at sende et svar til kong Erik vedrørende denne sag.

Tekst efter UBStL l.l.

Tekst

Heylsamen vruntliken grut vnde wes wy gudes vormoghen alle tijd tovoren.

Ersamen heren, besundergen leuen vrunde.

Iwer ersamen vorsichticheit gheleue to weten, dat wij vntfanghen hebben enen des allerdorchluchtesten heren koninges van Denmarken breff, inholdende alzo hijr na gescreuen steyt, vnde wij dervaren hebben, dat gij de kentnisse dersuluen materien gruntliker woll hebben geweten:

Ericus, Dei gracia regnorum Dacie, Swecie, Norwagie, Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomeranie (etc. = DD 1419. 15. mar., nr. 14190315001)

Welke breff to vns is gekomen in der apostel auende der delinghe[1] , worinne iwe wol ersamen vorsichticheyde syn vortrachtende, vnde in allen vorsichticheiden andachtichliken bearbeydende, dat de sake tuschen dem heren koninghe vnde den Holstenheren in vruntscop moge to vreden komen, vnde deme copmanne nen schade van vntstan moghe, des hochliken to bevruchten steyt, is dat dar anders wes in kome vnde in vruntscop nicht gevatet wert.

Vortmer, alze jwen vorsichticheiden woll vordenken mach, dat her Kersten, voget to Wiborge , schelinghe hadde myt den van Reuell, vnde de stede darsulues van latest myt iw vorgadert em enen breff screuen, des hadde wij vp Sunte Johannes Baptisten dach latest vorgangen myt eme enes daghes vorramet to Wiborch, alzo wij deden, to besendende, dar van Godes alle twidracht tusschen en ghesleten wart gotliken vnde hennelecht; vnde de sulue her Kersten vnsen boden mede beu{oe}ll an vns to bringende, begerende, dat des heren koninges van Denmarken vndersaten gebruken mochten der Goten hoff to Nowgarden ghelijk dem Dusschen copmanne der hense, wente des heren koninghes vndersaten de hoff tobehorde, darvan wij eme en antworde screuen, ludende alzo de copie hyrin besloten[a] inholt.

Ok screuen wi an de heren van Gotlande vnde begeren myt gantzer andacht, jwe ersamheide an se dat ok to scriuende, dat vnvorspart to vorarbeydende, dat de copman by dem houe bliue, vnde spreken myt den domers darvmme, de des macht hebben, dar vort geldes de redelicheit nicht an to vorsparende.

Ok hadde de sulue her Kersten vnsen boden beuolen an vns to bringende, dat de storuank in der N{we} allene de heren koninge tobehore, vnde dar nemende scholde vp then, wen des heren koninges van Denmarken vndersaten, vnde he dar ok en antworde van begerde.

Desse sake vorgescreuen do wij jwen ersamen vorsichticheyden witlik, den steden vorgadert by to bringhende, wes gij darbij to donde myt iweme vorsichtighen rade enes werden, vterliken willen scriuen, des wij myt sunderliker andacht van jwen ersamen vorsichticheiden syn begerende, de de allmechtige God sunt beholde to allen tijden.

Gescreuen vnder der stad van Righe secret, des wij hirto samentliken hebben gebruket, anno etcetera XIX, in vigilia Marie Magdalene.

Borgermester vnde rade der Liifflandeschen stede.

1. der apostel auende der delinghe] dvs. 14. juli 1419.
a. de copie hyrin besloten] DD 1419. 24. jun. - 21. jul, nr. 14190624002.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.