1419. 9. august. København


Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at ærkebiskop Peder (Lykke (Bille)) af Lund har aflagt regnskab for alt, hvad han har oppebåret af de kongelige forleninger, som han havde, mens han var biskop af Ribe, og han giver ærkebiskoppen kvittering herfor og fritager ham for yderligere krav.

Tekst efter Aa.

Tekst

Wy Eric meth guds nath[e][1] [D]anmarks[2] Sueriges Norges Wendes oc Gothes konung oc hertuch j Pomern gøræ [wi]terlicht[3] meth thettæ wort opnæ breff at vm [alt][4] [t]het[5] so[m][6] hetherlich father meth gudh oss ælskælich ærkæbiscop Pæther aff Lund haffthe aff oss i Jutland tha han wo[r][7] [...][8] biscop j Ripe suosom ær land slot kopstæther[9] oc læn aff alt thet som han hauer ther aff vpp[a][10] woræ wæghnæ [wpb]orit[11] ok wt giuit ther hauer han giort oss rækenscap oc skæl foræ suo at wy ther vm [lad]æ[12] hano[m][13] oc ha[ns][14] aruingæ [o]c[15] æffterkommæræ quitæ ledhughe oc gantsæ orsaghe meth thettæ breff ♦

Ok til meræ wit[er]lichet[16] her vm hauæ wi ladet wort secret henges for thettæ breff som giffuæt ær j Køpendhaffn effter guds fodhelses[17] aar thusendæ firæhundræthæ vppa thet nittendæ sancti Laurencii afften then hælghæ martiris ♦

1. nath[e]] lakune, del af tegn kan ses, Aa. 2. [D]anmarks] lakune, del af tegn kan ses, Aa. 3. [wi]terlicht] utydeligt, Aa. 4. [alt]] lakune, del af det indledende tegn kan ses, Aa. 5. [t]het] lakune, Aa. 6. so[m]] utydeligt, Aa. 7. wo[r]] lakune, del af tegn kan ses, Aa. 8. [...]] lakune, 3-4? tegn er gået tabt, Aa; Gammeldanske Diplomer læser æn ?. 9. kopstæther] o skal muligvis læses ø, dvs. køpstæther, Aa. 10. vpp[a]] utydeligt, Aa. 11. [wpb]orit] utydeligt samt en lakune, Aa. 12. [lad]æ] utydeligt, Aa. 13. hano[m]] utydeligt, Aa. 14. ha[ns]] utydeligt, Aa. 15. [o]c] lakune, Aa. 16. wit[er]lichet] utydeligt, Aa. 17. fodhelses] o skal muligvis læses ø, dvs. fødhelses, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.