1419. 31. august. København


Kong Erik den 7. af Pommern træffer en række bestemmelser om sager, som almuen i Åbos len i Finland har ladet rejse for ham: arbejdspligt, gengærd (naturalieydelser), befordring, gæsteri, beskatning af ugifte mænd m.m.

Da kongen var i Finland, blev han enig med finnerne om, at deres arbejdspligt skal være på det samme niveau som nu og ikke mere.

Kong Erik, hans hustru Filippa og deres repræsentanter skal tilbydes gengærd, befordring og gæsteri, når de er i Finland.

Ugifte mænd skal efter evne hjælpe bønderne med at betale skat. Det præcise beløb skal fastsættes af fire pålidelige mænd udpeget af almuen og fogeden.

Almuens værdier og penge skal ikke tvinges af dem. Betalingens størrelse skal altid fastsættes af fire pålidelige mænd.

Folk, der bor langt fra slottet og derfor er forhindrede i at betale den skat, som de er forpligtede til at betale om vinteren, må betale den om sommeren i stedet.

Tekst efter Aa.

Tekst

Vy Eric meth gudz nadh Danmarks Swerges Norges Vendes ok Gothes konung ok hertug j Pomaren gøre viterlicth meth thetta war øpnæ breff at nogre aff vare almoge aff Aboes lææn vare her nær oss i Kopenhampn vm nogre ærende som thøm arerande ære hwilke her epter scriffna sta ♦

Først vm theres ærwethe tha sware vy them ther swa til oc vile thet swa haffua at epter thet vi vare swa ouer enæ meth them vm there ærwede tha vi ther sælffuæ i Finland vare swa mikit skulu the nu gøræ oc ey mer ♦

Item vili vy at them skal jngen gingiært skywtzfærdh eller oc gestning til legges vtan thet swa vare at vi eller war kære husfruue Philippa vare ther sielffuæ i landhit eller vare sinderlike breff ther fore ginga mæn nar war foghet rider epter war scat at han ta swa ridhe oc gøre at thet kan vara almogen vtan twnga ok skadæ ♦

Item vili vi at alle enlopes mæn skulu helpa bønderna i scattin hwar epter sin makt epter fyræ dandamanna saghn som almoghen oc foogothen ther til sæthya swa mikit at thet koma them ei til skadæ eller tungæ ♦

Item vilj vi at war almoges verdhøre ey trenges them aff eller vpbæras aff them vtan thet sætes vpa et skælliket wærdh millan fogoden oc almogen epter fira dandemæn sakn vpa bade syder

Item vilj vi at forde vor almoge som for lan<g>t ære besitiande fran slottit oc ey mektoghe ære fore laglicæ hinder oc vanforls skul . at the oc epter fira godamenne saghn som[1] ther til nempnæs vpa bade syder yta oc vtgiffua vm vinteren then skat som the plictoge ære at gøre vm somaren swa ath thet ey ræknes them til tungæ eller nogre skadæ tha swa at the therfore enkta jnnehalde[2] thet som them bor gøre wten gøret rettelikæ wt epter thy som fore ær sacth ♦

Item forbywde <vi> alle varæ fogedhe oc æmbitzmen æ hwo the helsth ære her amoth ath gøra swa lenge thenne forde vor almoge thetta aff wor nathe haffuer ♦

Scriptum Køpendhampn anno Domini mcd decimo nono feria quinta proxima post festum decollacionis beati Johannis Baptiste nostro sub secreto tergo presencium impresso ♦

1. som] Herefter slettet til, A. 2. jnnehalde] Herefter slettet them, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.