1419. 4. oktober.


Bonde Jakobsen (Thott) på egne vegne og Jakob Akselsen (Thott) på vegne af sig og sin søster Kristense (Akselsdatter (Thott)) skifter deres arv efter hr. Jakob Akselsen (Thott) og fru Margrete Bondesdatter (Due). Arven bestod af et omfattende gods i Skåne; en del af den var dog stadig uskiftet mellem de to parter.

Såfremt nogen af parterne mister noget af det skiftede gods ved retten, skal den anden part dække en retfærdig del af tabet. Begge parter skal kunne indløse den del af arven, som er pantsat til tredjemand og beholde den, indtil den anden part kan betale sin andel. Derefter skal godset skiftes mellem dem. Det gods, som er pantsat eller forlenet til andre på aftalt tid, skal skiftes, når det til sidst kommer i parternes eller deres arvingers besiddelse.

Når skiftet træder i kraft, skal parterne også skifte det gods, som bør skiftes, skønt det ikke er omtalt i brevet.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle men som thettæ breff høræ eller see kungøræ wi Bonde [1] Jacobsøn pa[2] minæ wegnæ oc Jacob [3] Axilsøn p[a minæ][4] oc minæ systers[5] Cristancia [6] wegnæ[7] thet wi æffter waræ samfrænders radh oc i therres nærwærilse haue til same[n ware]t[8] pa et wenligt skifte . om thet go[tz o]s[9] til skiffte kom effter herræ Jacob [10] Axilsøns døth[11] ridderæ oc hans husfrws døth[12] frw [Mærid]he[13] Bondes[14] dottær j swadana ma[atæ][15] som hære effter staar screffuet ♦

Først at[16] jach Bonde Jacobsøn [17] skal haue til min d[el ef]ftir[18] min fathers[19] oc min mothers dø[th][20] [K]raakæholm[21] oc Gunnærsløffsthorp[22] meth alle theræ tilligilse agher æng skog[h fisk]ewatn[23] Arsiøø Fiærssingshws Thrug[hen]thorp[24] Norra Willighe en gardh j Sundra Willighe . som Nis Olffsøn appa boor [oc][25] [swa] [m]yghet[26] gotz som wi haue j W[are.....]løsa[27] Norræ Watnløsa Ødmartofftæ / en gardh j Lywngsiø / en gardh j Towæ[.....] gar[dh i][28] Thrughutzryth Kuborp H[.....]bergh Slætholt tua gardhe i Horna som Iep Knalle oc Byørn vppa boo [.....] [ha Ertho]rp[29] Sillæryth t[ua][30] [ga]rdhe[31] i Kleggeryth som Pethær oc Knwth pa boo . Ruskamøllæ . en gar[dh som kall]æs[32] [Bier]ghegaarthen[33] en gardh i Yghe[lø]sa[34] meth alle thissa forenempda gotz tilligilse agher æng skogh fiskewatn [waat oc thiw]rt[35] entæ vndentagh[et al]le[36] fira wegna til markaskæll . ♦

Item[37] jach Jep Axilsøn oc min syster Crista[ncia efter w]oor[38] fatherfathers oc father[m]others[39] døth skulæ[40] haue til woor del Syothorpa[41] garth oc Syothorpa by oc[42] [.....]aatharp meth alle therres tilligilse agher æng skogh fiskewatn Sundra Watnløsa Slimminge Mwsby Bill[inge m]agla[43] Salskogh Bruth / Magl[ahol]t[44] A[r]ryth[45] Skæffteliunga Grindilstatha Løkæryth Litlaheem Totto[rp][46] [.....] [har]um[47] Kyklingaryth [t]ua[48] gardhe j Ho[rn]a[49] som [ Eric oc][50] Maarten Petherssøn vppa boo Waam / Watnstatha[thorp][51] [B.....]ætofftæ[52] tua garthe j Klegg[er]yth[53] som Jep Jenssøn oc Jes Karls[ø]n [54] vpa boo Tommabromølnæ tua gar[the i .....str]æ[55] Wæmundahøgh en gardh j Hærwitzstatha meth alle thessa fornempda gotz tilligilse agher æng s[kogh fi]s[k]ewatn[56] waat oc thywrt en[t]e[57] vnden taghet alle firæ wegn[æ][58] til markæ skæl ♦

Item winz nogher [aff os .....]ff[59] noghet aff thettæ forsagtha go[otz][60] tha skal then andre hanom gengield giffue swa myghet som aff [ræt][61] [.....] ♦

Item thess[æ][62] gotz som h[æ]r[63] standa æffterscreffnæ the standæ os vskyfta j mellom swa som æræ t[wa garthe i T]ogharp[64] en garth i [Ø]norp[65] oc en festa fira gaartha j Steglarp thre gartha j Hammar ♦

Item [hwat got]z[66] som herr[a][67] Axel Peth[ersø]n[68] eller nogher annar til pant hauer hwilken aff os them løsa kan oc [.....] [t]ha[69] skal han thet behalda [swa][70] længe at then annær berether hanom sin andel som hanom kan til [komm]a[71] ♦ Oc sithæn skal thet got[z][72] komma til skiftes oc hwer taghe tha som han haffuer ræt til ♦

Item om [th]et[73] gotz som Nis Jenssøn aff Hamm[e]r[74] oc Pether Nielsøn aff Alwarsleff brøthra til pant haffue til be[skedh]na[75] aar eller hwat annat gotz som lænt ær bort til beskedhna tidh førsta the aar oc tidh æ[ræ fram]gangnæ[76] tha skulæ the gotz komma til skiftes mellom os eller waara arfwinge æffter waar døt[h][77]

Item alle andra gotz som eyg æra screffna j thetta breff the ther bør at komma til skiffte mellom o[s][78] the skula komma til skiftes nar ther worther loglegha vppa kraffth ♦

In quorum omnium et singulorum testimonium secretum reverendi in Christo patris et domini domini Petri dei gracia archiepiscopi Lundensis Svecie primatis et apostolice sedis legati una cum sigillis nostris nobiliumque virorum consanguineorum nostrorum dominorum Johannis Dwe Absolonis Petri Henrici Jenssøn Beronis Swenssøn militum Petri Dwe canonici Lundensis et Nicolai Jenssøn de Hammar armigeri sigillis presentibus est appensum ♦

Datum Lundis anno domini mocdoxixo die beati Francisci confessoris ♦

1. Bonde ] understregning begynder ved n, Aa. 2. pa] understregning slutter ved p, Aa. 3. Jacob ] understregning begynder ved c, Aa. 4. p[a minæ]] suppleret efter Gammeldanske Diplomer; understregning slutter ved p, Aa. 5. systers] understreget, Aa. 6. Cristancia ] understregning begynder ved førstkommende a, Aa. 7. wegnæ] understregning slutter ved g, Aa. 8. same[n ware]t] suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 9. go[tz o]s] utydeligt, Aa. 10. Jacob ] understregning begynder ved c, Aa. 11. døth] her slutter understregning, Aa. 12. døth] understregning begynder ved t, Aa. 13. [Mærid]he] utydeligt, Aa. 14. Bondes] understregning slutter ved n, Aa. 15. ma[atæ]] utydeligt, Aa. 16. at] her begynder understregning, Aa. 17. Jacobsøn ] understregning slutter ved a, Aa. 18. d[el ef]ftir] utydeligt, Aa. 19. fathers] understregning begynder ved a, Aa. 20. dø[th]] suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 21. [K]raakæholm] utydeligt, Aa. 22. Gunnærsløffsthorp] understregning slutter ved førstkommende s, Aa. 23. skog[h fisk]ewatn] utydeligt, Aa. 24. Thrug[hen]thorp] utydeligt, Aa. 25. [oc]] utydeligt, Aa. 26. [m]yghet] utydeligt, Aa. 27. W[are.....]løsa] are utydeligt, Aa; Gammeldanske Diplomer læser Ware[m?]løsa. 28. gar[dh i]] utydeligt, Aa. 29. [ha Ertho]rp] utydeligt, Aa. 30. t[ua]] utydeligt, Aa. 31. [ga]rdhe] suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 32. gar[dh som kall]æs] utydeligt, Aa. 33. [Bier]ghegaarthen] utydeligt, Aa. 34. Yghe[lø]sa] utydeligt, Aa. 35. [waat oc thiw]rt] utydeligt, Aa. 36. vndentagh[et al]le] utydeligt, Aa. 37. Item] understregning begynder ved t, Aa. 38. Crista[ncia efter w]oor] utydeligt; understregning slutter ved s, men genoptages igen lidt før w, Aa. 39. father[m]others] utydeligt, Aa. 40. skulæ] understregning slutter ved k, Aa. 41. Syothorpa] understregning begynder ved førstkommende o, Aa. 42. oc] her slutter understregning, Aa. 43. Bill[inge m]agla] utydeligt, Aa. 44. Magl[ahol]t] a og ol utydeligt, Aa; h suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 45. A[r]ryth] utydeligt, Aa. 46. Totto[rp]] utydeligt, Aa. 47. [har]um] utydeligt, Aa. 48. [t]ua] utydeligt, Aa. 49. Ho[rn]a] utydeligt, Aa. 50. [ Eric oc]] utydeligt, Aa. 51. Watnstatha[thorp]] utydeligt, Aa. 52. [B.....]ætofftæ] suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 53. Klegg[er]yth] utydeligt, Aa. 54. Jes Karls[ø]n ] utydeligt, Aa. 55. gar[the i .....str]æ] suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 56. s[kogh fi]s[k]ewatn] utydeligt, Aa. 57. en[t]e] utydeligt, Aa. 58. wegn[æ]] utydeligt, Aa. 59. [aff os .....]ff] Gammeldanske Diplomer læser aff [os a?]ff. 60. go[otz]] utydeligt, Aa. 61. [ræt]] utydeligt, Aa. 62. thess[æ]] utydeligt, Aa. 63. h[æ]r] utydeligt, Aa. 64. t[wa garthe i T]ogharp] utydeligt, Aa. 65. [Ø]norp] utydeligt, Aa. 66. [hwat got]z] utydeligt, Aa. 67. herr[a]] utydeligt, Aa. 68. Peth[ersø]n] utydeligt, Aa. 69. [t]ha] utydeligt, Aa. 70. [swa]] utydeligt, Aa. 71. [komm]a] utydeligt, Aa. 72. got[z]] utydeligt, Aa. 73. [th]et] utydeligt, Aa. 74. Hamm[e]r] utydeligt, Aa. 75. be[skedh]na] utydeligt, Aa. 76. æ[ræ fram]gangnæ] utydeligt, Aa. 77. døt[h]] utydeligt, Aa. 78. o[s]] utydeligt, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.