1419. 29. oktober. Odense


Henning Podebusk af Skjern, ridder, kundgør at skylde hr. Aksel Pedersen (Thott) af Härlöv, ridder, 800 gamle engelske nobler eller tre lybske mark i sjællandske sterlinge for hver nobel. For denne gæld pantsætter han Aksel Pedersen den halvdel af Vallø, som gennem hans hustru Kristine kom i hans eje, med otte mark korn eller otte lødige mark til landgilde for hver mark korn, hvilket er mest belejligt for Aksel Pedersen.

Henning Podebusk vil dele gården Vallø med tilliggende gods på Sjælland, Møn og Falster i to, og Aksel Pedersen må på sin søns vegne vælge, hvilken del han helst vil have.

Hvis Henning Podebusk vil indløse godserne, skal han varsle Aksel Pedersen et år i forvejen med et åbent brev på mortensdag. Hvis han kan indløse godserne, skal han kompensere Aksel Pedersen for den årssæd, som måtte være sået på den del, som var tilfaldet ham, med så meget som to af deres respektive venner finder passende.

Hvis Aksel Pedersen hellere vil have sine penge end godserne, skal han kundgøre Henning Podebusk dette med et åbent brev på mortensdag, og på den dernæst efterfølgende årsdag for kundgørelsen skal Henning Podebusk give Aksel Pedersen pengene på et for den sidstnævnte belejligt sted i Sjælland.

Henning Podebusk vil endvidere dele gården Bidstrup med tilliggende gods på Fyn og i Jylland i to, og Aksel Pedersen må på sin søns vegne vælge, hvilken del han helst vil have.

Hvis Henning Podebusk overdrager nogle af de pågældende godser, må han ikke lade nogen anden end Oluf Akselsen (Thott) få dem for så meget, som nogen anden ville give for dem, og Oluf Akselsen skal gøre det modsvarende for ham.

Tekst efter A.

Tekst

Alle mæn som thet breff see aller høre læsæ helsær jek Henning van Podbusch riddere aff Schærne ewinnærlich mæth wor hærræ ♦ Cungør jek thet alle mæn nærwarendes oc kommeschulendes / thet jek witherkænnes mich mæth thettæ mit obnæ breff gheldschuldich at ware een wælboræn man hær Axel Pætherssøn riddere aff Hærtløff atæhundrethæ gamlæ ænghælschæ nobele fulwichteghæ / aller oc thre lubsche mark j siælansche ænghelschæ som nu æræ gængæ oc gefuæ fore hwar nobell / ffore therræs pænnye oc ghotz som jek vppa Walløff fik aff for hær Axel Pætherssøn oc hans swenæ thet som hanum oc hans[1] swenæ tilhørthæ / ♦

Fore[2] hwilket gull ællær pænniesum som forede ær / schal jek oc wil hanum til pant sætye aller hans arwingæ halft Walløff thet som j myn deel kommær vppa myn hosfrøs wæghnæ Kirstine mæth all thes tilliggælsæ som ær agher oc æng schogh oc mark oc fiskewadn wot oc thiurt ægntæ vndæntaghet allefire wæghnæ til markeschel mæth hwat napn thet hælst næfnes kan / mæth atæ marc korn / aller ate løthichmarc til landgildæ fore hwar mark korn hwilket hanum aller hans arwingæ læylichst ær thet som næst ghorthen liggær oc han hælst hafuæ will ♦

Oc schal jek oc wil <then>[3] gharthen Walløff mæth alt thet ghotz som thertil liggær j Siæland j Møn oc j Falstær læggæ j two delæ halfdelæn til then ene hælftæ aff gharthen oc then annen halfdell til then annen hælftæ ♦ Oc ther schal for hær Axel hafuæ koret at kesæ hwilken deel han helst wil hafuæ vppa sin sons wæghnæ / ♦

Oc schal jek ængtæ aname aff thesse forscreffne ghotz aff then del som mic tilfalle kan før æn jek hafuær hanum swodane forwaring giort som han fullelich forwaret ær mæt mæth ghorthæ oc ghotz som forscreffuet star / ♦ Och skal han jkkæ buggæ vppa then deel som mic tilfaller høghræ æn tw hundrethe lubsche marc ♦ Oc hwes han ther vppa buggær ther schal jek gøre hanum fulnit fore / ♦

Oc nar jek thesse for gotz løsæ wil tha schal jek aller myne arwingæ hanum aller hans arwingæ atware eet ar tilforen mæth mit obne breff vppa sancte Martens dach / ♦ Ær thet oc swo thet jek aller myne arwingæ then løsnæn kundær hanum aller hans arwingæ oc løsær tha[4] schal jek gøre hanum fore then arsæth som sadh ær vppa then dell som mich tilfaller swo mighet som two hans wenær oc two mine thykker at lighæ ær ♦

Item ær thet oc swo thet forde hær Axel aller hans arwingæ hældær sine pænnye wil hafuæ æn ghotzet tha schal han aller hans arwingæ oc kungøre mic thet aller mine arwingæ mæth sit obnæ breff pa sancte Martens dach som forscreffuet star ♦ Oc vppa then arsdagh som han kungør then løsning vppa then arsdach ther næst æfter tha schal jek aller mine arwingæ hanum aller hans arwingæ thet forde gul aller pænye wdgifuæ vppa een belæylich stadh j Siæland som hanum aller hans arwingæ læylicht ær them vp atbære vdæn arght oc æy annet wærth allernye æn swodant gul oc pænnye som forede ær / ♦

Oc hær mæth schal forde hær Axel Pætherssøn quit oc orsaghæ ware fore all intæcht som han intoch mæth Walløff oc fore all vpbursel som han vp hafuær boret aff the ghotz som ther til ligger ♦ Oc schal jek oc quit oc orsagh<æ>[5] w[a]re[6] fore all intæcht som jech jnhafuær taghet mæth Bestorp oc vpbursell som jek vphafuær boret aff the ghotz som ther til ligger j Fiun oc j Judland ♦

Oc schal jek oc wil then garthen Bistorp læggæ j two dele mæth thet ghotz som ther til liggær j Fiwn oc j Judland / oc læggæ then ene hælftæ aff gotzæt til then ene hælftæ af gharthen oc then annen hælftæ til then annen halfdel ♦ Oc ther schal oc forde hær Axel aller hans arwingæ kesæ hwilken del han hælst hafue wil vppa sin sons wægnæ / ♦

Oc hwilke delæ han kesær aff bothæ ghotzen j Siæland j Fiwn oc j Judland the schule hanum frælselighen følghæ vppa hans sons wæghnæ wdæn all længræ tofring aller gensielsæ /♦

Item wore thet oc swo thet ghuth forbiuthæ <thet jek>[7] nogher aff the ghotz affhændæ schuldæ som forscreffuet ær tha schal jek ænghen annæn man them vnnæ æn Olaff Axelssøn fore swo mighet som een annen ther fore gifuæ wil oc schal forde Olaff gøre mic thes lighes jgen ♦

Alle thesse forscreffne stykke oc article lofuær jech fornning van Podebusk stadhige oc faste at halde vppa myn ghothæ tro / ♦

Oc til ydermere forwaring oc stadhfæstelse tha hafuær jek Hænning forde mit jnsiglæ fore thettæ breff hængt oc bithet wælborne som ær hær Pritbørn van Podebusk hær Claus van Vitzen oc hær Truwet Hass riddere therres jnsigle til witnendesburth fore thet breff ladhet hængæ ♦

Datum Othonie dominica proxima post festum Simonis et Jude appostolorum beatorum anno domini mocdoxix ♦

1. hans] rettet fra them, A. 2. Fore] skrevet ffore, A. 3. <then>] glemt?, jf. ndf. A. 4. tha] skrevet to gange (ved linjeskifte), A. 5. orsagh<æ>] jf. afsnittets første linje. 6. w[a]re] usikker læsning af a. 7. <thet jek>] glemt?, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.