1419. 1. november.


Niels Hågensen i Odenströ, væbner, giver hr. Niels Svendsen (Sparre af Skåne) i Ellinge, ridder, fuldmagt til at indløse en gård i Viarp, Herslöv sogn, Rönnebergs herred. Gården var sat i pant til Herslöv kirke for tretten skånske mark. Når Niels Svendsen har indløst gården, skal han og hans arvinger have den i pant for den samme pengesum, indtil Niels Hågensen eller hans arvinger løser den tilbage. Og når Niels Hågensen vil indløse gården, skal det gøres for de tidligere nævnte tretten skånske mark.

Tekst efter A.

Tekst

For[1] alla mæn thættæ breff se eller høra læsit witherkænner jac megh Niels Hagenssøn j Othenstrø awapn thet jac hawer eenom wælbornom man thenna brefførare . her Niels Swenssøn j Ællinge riddare ful makt giwet jn at løsa een min gardh j Wiuarp j Hærsløfwa sogn j Rønebærghæ hæret liggende / hwilken gardh til pant staar fornemda Hærsløffwa kirkiæ for xiij skoniska mark ♦

Item naar forde her Niels hawer then gard jgen løst tha scal han oc hans arwinga hanom hawa til pant fore the samma pæninga . swo længe til thæs jac eller mina arwinga thet andra mit gotz j Wiuarp jgen løse / ♦

Oc naar jac thet jgen løse / tha scal jac oc thenna forsagtha gardh jgen løsæ fore forscreffna xiij skoniska mark j swo dana pæninga som tha her j landit gildæ oc gængæ æra ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum presentibus est appensum ♦

Datum anno domini mocdo decimonono die omnium sanctorum etcetera ♦

1. For] skrevet ffor, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.