1419. 2. december.


Hr. Henning (Hansen) Podebusk, ridder, erklærer at skylde Jens Terbernsen, bymand i Randers, 24 lødige mark med termin den førstkommende pinsedag. Hvis gælden ikke betales rettidigt, pantsætter han alt sit gods i Hvidsten sogn i Ommer syssel til Jens Terbernsen. Indtægterne af pantet skal ikke fratrækkes i gældens hovedstol. Indløsning skal ske til mikkelsdag, og panthaver skal have besked herom ved tre tingmøder før midsommer, samt oppebære det års indtægt af pantet. Det skal være tilladt for panthaver at pantsætte godset på samme vilkår uden nogen forlangender eller betingelser fra Henning Podebusks side.

Tekst efter A.

Tekst

Alle mæn thet breff see høræ æller[1] løsæ helsnæ jeg Hennyng aff Podbosk ther ridder er ewynnelig meth gudh oc kundgyøræ ath ieg æller mynæ arwing aff ræth witherlig giæld skyldig er then nærwærendes breffwisære Jess Terbernssøn byman i Randærs æller hans arwing xxiiij lodig mark i landganx penninghæ godæ oc giæuæ ath beredæ jnnæn thet oc pingizdag nu næst til kommæn er . meth sodanæ mathæ ath ware thet so ath thessæ penninghæ jnn[æ]n[2] then førscreffne tiid icki bered wordæ tha pandsettær jeg hannum al myth gotz i Hwithsteen soghen[3] i Omærs[y]sæl[4] liggændæs bodæ ødæ oc byggæd . meth allæ ther til lydælsæ ager æng . skow oc fiskewand rørænd oc vrørænd jntæ vndæntaghen . so ath then før Jess Terbenssøn æller hans arwing thessæ førscreffne gotz i ther friæ brwkændæ panth hawæ skulæ æffther ther willi oc nyttæ ♦

Oc hwæs the ther aff op [t]æghæ[5] til skyldæ æller til aff gifft thet skal icki aff slaas i howæd penninghæn . ♦

Oc naar jeg æller mynæ arwing thessæ førscreffne gotz løsæ willæ ath sancte Myckils dag tha skulæ wy Jess Terbenssøn æller hans arwing lofflig ath waræ thry thing næst før mydsommære ♦ Oc først the løst wordæ tha skal skyldæn oc affgifftæn følgæ penninghæn ♦

Item til bindær ieg meg oc mynæ arwing then før Jess Terbenssøn æller hans arwing thessæ før gotz meth ther til lydælsæ ath fryæ oc ath frelsæ før hware mans til talæ til thæs the wordæ lofflig løst ♦

Item skedæ thet so ath thessæ penningæ jnnæn then førscreffne tiid icki bered wordæ oc wil Jess Terbernssøn æller hans arwing ther penninghæ ey længher vmbæræ tha skulæ the fullæ magt hawæ thessæ førscreffne gotz andær steth vth ath settæ meth sodanæ a[r]tikæl[6] oc willekør som førscreffne stare oc tæghæ ther penninghæ e hware them lystær vthen allæ wredæ hindær æller geensiæls pa mynæ æller mynæ arwinghæs weynæ / ♦

Til for waræls oc handhermær bewisni[n]g[7] <er>[8] myth jnciglæ henghet før thet breff meth skiælligæ mæns jnciglæ til withnæsbyrd . so som Jess [9] Wolsøn myn fowæd pa Skiærnæ[10] Jepp Heggedal . Lowænkær Willær [11] fowæd i Randærs . Swko [12] Skelæ Jon oc Lefferd Skriuere

Datum anno domini mo cd xix sabato proximo post festum beati Andree apostoli ♦

1. æller] krøllen på enkelte finale r bør måske i denne brevtekst blot opfattes som pynt, og ikke som en forkortelse for e, jf. f.eks. mydsommære i l. 3 i 3. afsnit og hware i l. 3 i 4. afsnit. 2. jnn[æ]n] æ utydeligt, A. 3. soghen] herefter et udstreget o, A. 4. Omærs[y]sæl] y utydeligt, A. 5. [t]æghæ] usikker læsning af t grundet en mørk plet på det pågældende dokument, A. 6. a[r]tikæl] r utydeligt, A. 7. bewisni[n]g] abbr. utydelig, A. 8. <er>] glemt?, A. 9. Jess ] understregning med andet blæk end brevteksten begynder ved e, A. 10. Skiærnæ] understregning slutter, A. 11. Willær ] jf. Nicolai Wille i DD 1421. 23. feb., nr. 14210223001 (= Rep. nr. 5896). 12. Swko ] se DgP I 1302; jf. Succow i DD 1421. 13. nov., nrr. 14211113001 og 14211113002 (= Rep. nrr. 5944 og 5945).

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.