1419. 21. december.


I sin egenskab af værge for børnene efter Galman (Pedersen) overdrager Niels (Knudsen) Byg, bymand i Slagelse, til hr. Hemming (Larsen), prior i Antvorskov, al den ret, der var tilfaldet disse børn ifølge et pantebrev på en gård i Gerlev fra Jens Jensen Sosadel (Dyre) til deres fader.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ men thettæ breff . se . aller høre læsæt . helsser iech Niels Bywgh byman j Slauelssæ . ewinnelegæ meth gwdh . ♦ Kungør iech allæ men so fast the nw æræ . som the kommæ skulæ at iech hauer wpladæt oc wplader . meth thettæ myt obnæ breff / en hetherleg man . her Hemming priær . j Anduorskow . al then ræth . oc rætheleghæth som Galmans børn . hwikkæ iech ær nw wæriæ faræ / tiil fallendæ ær / j et opæt breff[a] . hwikket Jenes Jenessøn Sosathel . hauer besyglæt fornefndæ Galman pa en gard j Gerlewæ . faræ ny lødik mark j pant . meth allæ artichel . oc wilkor . som thet forsaute opnæ breff wduisær . ♦

In cujus rei testimonium . sigillum meum . una cum sigillis discretorum videlicet Swenonis Jonssøn . et Olaui Sartoris civium Slaulosie presentibus est appensum . ♦

Datum anno domini millesimo quadringentesimo decimonono . die sancti Thome apostoli . ♦

a. et opæt breff] DD 1405, 14. apr., nr. 14050414001, hvor pantsætter dog kalder sig Niels..

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.