1419.


Tingsvidne om, at ingen andre end Øm kloster har lod eller del i Asbæk mark.

Tekst efter reg.

Tekst

Tingswedne at ingen haffuer lodt eller deell vdj Asbech marck, vdenn Emcloster, ♦

Daterit mcdxix ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.