1419.


Tingsvidne om, at Simon Nielsen erklærer, at Helling skov og en gård i Salten er bondegods, og at der er gjort rede for indtægterne herfra.

Tekst efter reg.

Tekst

Thingswedne at Simen Nielssenn kendis wed Hellingh schouff och wed en gaard vdj Saltenn, for bonde godtz, och er giort ydermere rede for nogenn affkomme, ♦

Daterit 1419 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.