1419.. Sjællands landsting


Sjællands landsting vidimerer flere af prioren i Antvorskov kloster fremlagte breve, der dokumenterede klostrets eneret til Ramsø og Ramsø Sø (nu: Ramsømagle Sø).

Tekst efter reg.

Tekst

Vidice aff Siellandtz far lanndtzting att prioren haffde haffdt[1] adskillige breffue och beuisning der paa tinget huor ud inden formeldtis ingen att haffue lod eller diell vdj Ramsøø och Ramsøø søe wden closterit ♦

1419. ♦

1. haffdt] Rettet fra haffde, reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.