1419..


To brødre af Johanniterordenen skænker 200 mark stralsundsk til Guds hus (uvist om sognekirken eller johanniterkommenden) i Maschenholz (Rügen) og deponerer pengene i Heinrich Berns hus i Frankenstrasse i Stralsund.

Tekst efter reg.

Tekst

Jtt pergemendtz breff thuennde aff s: Hanns ordens brødre att haffue giffuit thill Gudtz huuss vdj Maschennholdt tho hundret ℳ sunndske penndinge, och staar samme pendinge ind satt till Stralsundt wdj Fracken strate i Henrich Berns huuss ♦

Anno 1419 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.