1419..


Bekræftelse af, at Erland Hansen (Krugelund) var blevet indført i Bullerup Hovedgård og møllen sammesteds, som Aksel Andersen (Mule af Kjærstrup) havde pantsat til ham.

Tekst efter reg.

Tekst

Erlannd Hannssønn bleff jndført vdj Bolderup hoffuid gaardt och vdj enn mølle der samme stedtz, huilchen forne gaard och mølle Abselonn Anderssøn haffde hannem pandt satt, ♦

1419 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.