1420. 3. februar.


Hr. Hemming (Larsen), prior i Antvorskov kloster, overlader Tetz (Tetzesen (Rosengård)) af Kværkeby et pantebrev udstedt af Jens Jensen Sosadel (Dyre), der for ni lødige mark havde pantsat en gård i Gerlev til Galman (Pedersen), hvis arvinger siden havde overdraget pantet til prior Hemming. Prioren kvitterer tillige hr. Tetz for modtagelsen af fire lødige mark som betaling for et udestående på en mark korn for fire års afgifter à to øre korn, som aftalt i pantebrevet.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ men thettæ breff se . aller høræ læsæt . helsser iech . brother Hemmingh priær j Anduorskow ewinnelegæ meth gwdh ♦ Kungør iech allæ men so fast the nw æræ som kommæ skal . at iech hauer wpladet oc wplader meth thettæ myt opnæ breff . en welboren man Teetz aff Querkeby . eth opæth breeff meth allæ artichel . oc wilkor . som thet breff[a] wdholder[1] hwikkæt Jenes Ienessøn Sosathel hauer giuæt Galmand . pa ny lødik mark . oc pantsæth hanum en gard j Gerlewæ . faræ the forsauthæ ny lødik mark meth al ræth . oc følwæ breff . som thet ær mech aff G[a]lmans[2] ræthæ arwingæ pa kommæt / ♦

Oc wether kenner iech mech . wp at hauæ boræt fyræ lødik mark aff forskrefnæ Teetz . faræ en mark korn / hwikken j gen stoth . aff firæ aars skild / aff then skild som howeth breffwæt wd wisær / ♦

In cujus rei testimonium . sigillum meum . una cum sigillis Gerekini landz domeræ . Cristerni Holk et Petri Griis advocati Slaulosie . virorum discretorum presentibus est appensum ♦

Datum anno domini . mo cdmo vicesimo . die sancti Blasii . ♦

1. wdholder] sammenblanding af inneholder og wdwiser, jf. DD 1419. 21. dec., nr. 14191221001. 2. G[a]lmans] utydeligt, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.