1420. 28. februar. Krenkerup


Henning (Pedersen) Walkendorff i Højby erklærer, at han af Mogens (Akselsen) Gøye har modtaget fuld værdi for 29 lødige mark, otte pund byg og for de faldsmål, som arvingerne efter hr. Oluf Akselsen (Gøye) skyldte hans moder, fru Mette Walkendorffs, for en gård i Bursø. Denne gård havde Oluf Akselsen pantsat til fru Mette uden at kunne indløse den, hvorfor hun blev indført i to af hans gårde i Hydesby. Henning Walkendorff overdrager sin andel af de to gårde til Mogens Gøye.

Tekst efter reg.

Tekst

g. Først ith breff att Henning Walckendrup y Høby kendis att haffue opboritt aff sinn moderbroder Magnus Gøye fuldwerd for xxix lødig marck / viij pund byg oc for faldsmaal som her Oluff Axelssønns arffuinger waar hans moder frwe Metthe Walckendrup plictige for en gaard y Borssø forne her Oluff Axelssøn panntsatte hans moder oc icke kunde fri hende oc bleff der for indførd wthj ij hans gaarde y Høgitt / all denn diell Henning Walkenndrup haffde y forne ij gaarde oplader hand Magnus Gøye till euindelig eyge / ♦

Datum Krennckerup onssdag effter sancti Mattiæ apostoli dag mcdxx / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.