1420. 6. april.


Hartvig og Jakob Nielsen, brødre, Jens Josefsen af Nørre Vestud, Mogens Lydekesen i Hjertebjerg og Fikke Larsen i Spejlsby, væbnere erkender at skylde biskop Jens (Andersen (Lodehat)) og kapitlet i Roskilde 400 lybske mark. Såfremt pengene ikke bliver betalt tilbage til aftalt tid, forbinder de sig til at blive i Roskilde, indtil gælden er blevet indfriet.

Tekst efter Danske Mag.

Tekst

Alle mæn, som thætte breff see æller høre læsit, helse wi Hartwich Nielssøn oc Jechop Nielssøn Brøthre, Jeens Jøsepssøn aff Wæstwth[1] , Magnus Lydikessøn, som boor vdi Hiærteberg, oc Ficke Laurenssøn i Spidelsby, a wapn, ewinnelighe meth wor Herre, oc kungøre wi thet meth thætte wort opne breff, at wi aff rææt giæld giældskyldighe ære hetherlich Fadher meth Guth biscop Jeens aff Roskilde oc cappittel i sammestedh fire hundrethe Lybiske mark i swodan pænninge, som geffue oc gænge ære i Siæland.

Hwilke forneffnde cccc. lybiske Mark forneffnde Hartwich Nielssøns oc Jechop Nielssøns fadher Nyels Jenssen, som foghet war vppa Steghe i Møøn, forscreffne biscop oc cappittel skyldich war, som the breff vtwise, ther vppa giffne ære.

Hwilke cccc. lybiske mark wi forscreffne aller wore arwinge wele oc schule betale innen st. Martins dach nu næst kommende i Roskilde forneffnde biscop i Roskilde oc cappittel medh waer gothe tro oc sannende [...][2] rætgang oc hiælperæthe oc vden all længer tøffring.

Item war thet swo, hwilket Guth forbiuthe [...][3] æn betale innen forneffnde tiidh, som fore ær sachd, tha tilbinde wi oss oc wore arwinge, om wi [...][4] her for innen at komme in vdi Roskilde oc aldrich therwth, før æn forscreffne biscops oc cappittels [...][5] fulkommelighe gioert ær, oc forneffnde pænninge wal betalethe ære vppa ware weghne.

Item loffue [...][6] vppa waer gothe tro oc sannende, at wi engenlunde wele aller schule pantsatte selghe aller i nogher mathe affhende nogher ware joordegoths, hwat [...][7] jordegots [...][8] gotz æller oc pantegotz, føre æn [...][9] fulkommelighe betalethe ære, som [...][10] vden til the forneffnde pænninges betalning.

Oc tilbinde wi oss oc ware arwinge forneffnde biscop oc capittel i Roskilde skatheløøs at holde, om the nogher schathe taghe fore war hemels wanske skyld, æfter forneffnde sancte Martens dach, som forscrewit staar, forneffnde biscops oc capittels rææt [...][11] i thænne sach taghne ære, vforsømethe i alle mathe.

Alle thisse forscreffne stycke oc artikle loffue wi Hartwich Nielssøn oc Jæpp Nielssøn brøthre, Jeens Jøsepssøn, Magnus Lydikessøn oc Ficke Laurenssøn meth een [...][12] oc wore arwinge forneffnde biscop Jeens oc hanss æfterkommere oc cappittel i Roskilde stadhughe oc [...][13] mathe, som forscreffuit staar widh war gothe tro oc sannende vden alt archt hælperæthe æller ræætgang oc [...][14]

In cujus rei testomonium sigilla nostra presentibus sunt appensa.

Datum anno domini mcdxx. Vigilia pasche.

1. Wæstwth] eller måske Wæsterwth, Danske Mag. 2. [...]] 7 tegn er gået tabt, Danske Mag. 3. [...]] 6 tegn er gået tabt, Danske Mag. 4. [...]] 5 tegn er gået tabt, Danske Mag. 5. [...]] 7 tegn er gået tabt, Danske Mag. 6. [...]] 6 tegn er gået tabt, Danske Mag. 7. [...]] 3 tegn er gået tabt, Danske Mag. 8. [...]] 2 tegn er gået tabt, Danske Mag. 9. [...]] 5 tegn er gået tabt, Danske Mag. 10. [...]] 5 tegn er gået tabt, Danske Mag. 11. [...]] 6 tegn er gået tabt, Danske Mag. 12. [...]] 5 tegn er gået tabt, Danske Mag. 13. [...]] 5 tegn er gået tabt, Danske Mag. 14. [...]] 2 tegn er gået tabt, Danske Mag.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.