1420. 8. juni.


Margrete (Henriksdatter (Brockdorf)), enke efter Jens Pedersen (Panter) af Løgismose, erklærer at skylde hr. Jens Finsen (Ulfeldt), provst i Assens, og hans brødre 30 lybske mark engelske sølvmønter. For denne sum penge pantsætter hun dem sit gods i Lille Løjtved og en gård i Hundtofte, begge i Stenstrup sogn, Sunds herred. Når godset skal indløses, skal hun varsle Jens Finsen det på tre ting før sankthansdag, og det skal derefter indløses på den næstkommende mortensdag.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men ther thetta breff see aller høra helser jæk Grete Broktorps [1] Jesse P[æ]derssøns [2] effther leffwe[3] aff[4] Løuitzmose ewindelich meth gud ok kongør thet alle men ther [nw][5] ære ok kome scal at jæk wedherkenner mek oc mine arffwingge at jæk rethelich [scu]ldugh[6] ær oc wesselich til bundin at gielde en wal byrdugh man her Jens Fyntzen prouest [7] ij Assnes[8] oc ha[n]s[9] brødre trædtiwa lybsk mark engilske sylffmynt ♦

For [h]wil[k]e[10] tredtiwa lybsk mark engilsk[e][11] jæk forde her Jens Fyntzon oc hans brødre[12] panter oc[13] til[14] eet brugelicht[15] pant sætther mit gotz ij Lilla Løgetweth ther Nesse Pæderssøn ij boor oc en gar[d][16] ij Honetoffte ther Nesse Jonssøn nw ij boor ij Stenstorpe sogen Suntz herret liggende meth agger engh skow fiskewatn fegang w[at][17] oc thyrt rørinde oc wff[18] rørinde [meth][19] alle til liggelsse ok til hørilse enkta vnden taghet fru[ch]t[20] ing[ield][21] sk[at][22] [be]de[23] thieneste oc annet ther a[ff]ganger[24] arlich vp at [ta]ghe[25] so thet aar th[er][26] go[tz]i[n][27] løses som andre aar aff howeth geldin enkta aff ath sla ♦

Item hwilket aar ther gotzit scal løses tha scal[28] jæk aller mine arffwingge thet kongøra forde her Jens Fyntzen aller hans arffwingge try thingh pa Suntz herrets thing for sancte Johannes baptiste dagh mitsomer ♦ Oc scal løses sancte Mortensdagh ther nest effther komer for rede peningge sylffmynt ij Fynn gengge ok geffwe ♦

Item til binder jæk mek o[k][29] mine arffwingge forde her Jens Fyntzen oc hans [ar]ffwingge[30] the forde gotz ij Lille Løgetweth ok Honeto[ff]te[31] meth alle til horilsse oc til [l]iggelsse[32] at frii frelse ok hemble for hwers mans til tale so lenge at the lofflich løst wordhe som sawd ær ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis virorum honorabilium videlicet Laurencii[33] Jenssøn filii mei de Løuetz mose[34] Hinrici Jacobi rectoris ecclesie Dreyslæte et Wilhelmi Snikke civis Assnes presentibus est appenssum ♦

Datum anno domini mo cdo vicesimo sabbat[o][35] [in]f[r]a[36] octavas corporis Christi

1. Grete Broktorps ] Understreget, A. 2. Jesse P[æ]derssøns ] Understreget; æ utydeligt, A. 3. leffwe] Understregning begynder ved f(1), A. 4. aff] Her slutter understregning, A. 5. [nw]] Utydeligt, A. 6. [scu]ldugh] Utydeligt, A. 7. Jens Fyntzen prouest ] Understreget, A. 8. Assnes] Understreget, A. 9. ha[n]s] Utydeligt, A. 10. [h]wil[k]e] Utydeligt, A. 11. engilsk[e]] Suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 12. brødre] Her begynder understregning, A. 13. oc] Understregning slutter ved o, A. 14. til] Understregning begynder ved l, A. 15. brugelicht] Understregning slutter ved b, A. 16. gar[d]] Utydeligt, A. 17. w[at]] Utydeligt, A. 18. wff] Grundet et hul, kan tegnene ikke ses i sin helhed, A. 19. [meth]] Utydeligt, A. 20. fru[ch]t] Utydeligt, A. 21. ing[ield]] Suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 22. sk[at]] Utydeligt, A. 23. [be]de] Suppleret efter Gammeldanske Diplomer; jf. Danmarks gl. Købst.lovgivn. III 601 nr. 34. 24. a[ff]ganger] Utydeligt, A. 25. [ta]ghe] Utydeligt, A. 26. th[er]] Suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 27. go[tz]i[n]] Suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 28. scal] thet herefter slettet, A. 29. o[k]] Utydeligt, A. 30. [ar]ffwingge] Utydeligt, A. 31. Honeto[ff]te] Utydeligt, A. 32. [l]iggelsse] Utydeligt, A. 34. mose] Her slutter understregning, A. 35. sabbat[o]] Utydeligt, A. 36. [in]f[r]a] Suppleret efter Gammeldanske Diplomer.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.