1420. 26. juni.


Niels (Mikkelsen) Krabbe (af Østergaard), ridder, erklærer at skylde Dueholm Kloster 100 lybske mark for et dér indstiftet vikariedømme, hvorfor klostret, hvis han dør, inden gælden er betalt, skal oppebære alle indtægterne af hans gods i Vejerslev, indtil pengene er betalt.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle[1] men thette breff see hore eller læse helser [2] iech Niels Krabbe ther riddher ær ewindeligh meth guth ♦

Thet skall alle men witherlight wære so well the komme skall och the nw ære at iegh wetherkiændher megh at wære skyldigh hetherligh men och reenliwet herræ och brøther j sancti Johannis kloster j Dwholm j Morsæ c[3] lubesk marck til eth wickariædom [4] ther styffth ær j thet samme kloster til ewindeligh tijdh ♦

War thet so at iegh affgik fær æn thesse forsaffd pennigh worth betalet tha skall the[5] forskrewen herræ och brøther hawe full macht wthen alle mynæ arwinges hindher vpatbære frucht och skyll och affgifft aff[6] mynæ gotz alle och hwart j Wethersløff ligænde so længi til the c[7] marck ære betalet och affgifft och skyld regæns j howet gialdh ♦

Item tilbindher iegh megh och mynæ arwinghe thesse forskrewet articklæ at holde for nogher hande hindher och giensiælse ♦

In[8] cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis dominorum Stigoti militis domini Petri in Spyttrupp presbiteri necnon Johannis Diæghen civis Nycopensis presentibus est appensum ♦

Datum[9] anno domini mcdxx die beatorum Johannis et Pauli martirum ♦

1. Alle] A gennemstreget m. rødt, Aa. 2. helser ] h gennemstreget m. rødt, Aa. 3. c] Her begynder understregning m. rødt, Aa. 4. wickariædom ] Her slutter understregning m. rødt, Aa. 5. the] thet , Aa. 6. aff] Her begynder understregning m. rødt, Aa. 7. c] Her slutter understregning m. rødt, Aa. 8. In] I gennemstreget m. rødt, Aa. 9. Datum] D gennemstreget m. rødt, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.