1420. 30. juni. Lollands Albue


Dronning Filippa bekendtgør, at kong Erik 7. af Pommern har forøget hendes livgeding i anledning af, at han er ude i rigets tjeneste. Herfor tilbageleverer hun Næsbyhoved på Fyn og Romerike med tilliggender i Norge. Kong Erik har overdraget Filippa Sjælland, for det tilfældes skyld han skulle dø. Hun skal beholde Sjælland, indtil Eriks fætter Bugislav eller, i tilfælde af dennes død, den af Eriks fædrene slægt, som ”fører griffen”, og som måtte blive valgt til Bugislavs efterfølger, overdrager Filippa hendes livgeding i Sverige. Når det sker, skal Filippa genoverdrage Sjælland.

Ligeledes overdrages Filippa i tilfælde af kong Eriks død fuldmagt over riger, slotte og lande på vegne af hans fætter eller, i tilfælde af dennes død, den af kongens frænder, som "fører griffen", og som af størsteparten af hver enkelt af de tre rigers råd vælges til konge. Hvis Filippa og Erik ikke får børn sammen, da skal Filippa overdrage riger, slotte og lande til Bugislav eller hans efterfølger i tilfælde af hans død, når denne bliver myndig.

Filippa lover at ville forestå alt, hvad kongen har anordnet i god tro, kærlighed, flid og med ansvar for Gud, såvel for hertug Bugislav eller den anden, som blev beskrevet ovenfor, og for lande, slotte, folk og riger.

Så snart Bugislav eller den anden, som blev beskrevet ovenfor, bliver myndig, skal Filippa straks overdrage ham rige, slot og land undtagen sit livgeding i Sverige, som hun skal beholde frit og upåtalt til sin død, således som hun har brev på.

Når Filippa dør, skal hendes livgeding straks gå tilbage til hertug Bugislav eller den af førnævnte kong Eriks fædrene slægt, som vælges til konge over de tre riger, om Gud vil, at Filippa og Erik ikke får børn sammen.

Så snart Filippa får garanti for sit livgeding i Sverige i overensstemmelse med kongens brev herom, vil hun genoverdrage Sjælland frit og upåtalt.

Skulle Gud unde kongen at leve, da skal denne være fuldmægtig at styre og råde over både Filippas livgeding og over land og rige fuld og helt, som det tilkommer ham, og som han hidtil har gjort.

Det, som er blevet bebrevet og forlent i de tre riger, skal forblive ved magt, således som kong Eriks brev til Filippa udviser.

Tekst efter A.

Tekst

Wi Philippa meth gudhs nathe drotning j Danmark Swerighe oc j Norghe Wende oc Gota ok hertoghinne j. Pomeren kungøre for allæ the som nw ære oc til kommæ kunne at wi mechtigh høyghboren herre ok førsste wor allerkæriste nathighe herre ok husbonde konung Erik then guth j hymmerighe j siin nathe ok thienist oc j rikens rætte ærende ok sake som han nw fore haffuer oc wti vde ær oc j all anner stycke / styrke . fordhe . ok fræmyæ . ok gladh oc helbrethe / all stycke wel sysde / meth hans gothe mæn oc thienere / rasklighe ok wel igen sende / for hans kerlicheet gunst oc nathe . meth all øthmywcht ok kerlicheet / jnnerlike thacke / thok wel at wi hans mangfaldelich ærefulle nathe oc hans elschelike wener oc radh ey till fullæ swo werdhelike thacke eller till wilghe oc thyenist waræ kunne som oss wel burdhe ok wi gerne wilde / besunderlike ther fore at hans nathe oss nw nathelike vppa thet ny foreseet oc besørghit hauer vm wort lifgheding ther wi tilforen engte næær swo yderlike forwaradhe eller foresede wti ware som hans nadhe . huilkit hanom gudh forgelde . nw serdelis gyort haffuer / effter thy som thet opne breff fullelike vtwiser thet hans nathe oss nw ther vppa gyffuit oc besegelt haffuer / ♦

Oc thy lade wi nw hans nathe ther fore vpp oc ouer gyffue Nesbyhoweth . oc the lææn j Ffywn liggende / ok Romarike . meth thes tilliggelsse j Norghe / som oss tilforen til wort lifgheding ther vnt wardh / ♦ Ok haffuer hans nathe oss oc nw ydermeer besørghet oc foreseet ther meth at vm hanom thet guth forbywdhe / forstacket worthe / tha haffuer hans nathe vnt oss . Syæland . swo meghit som han oc kronen ther wti haffue swo som ær slot køpstædher gardhe fiskelæye meth all thes tilhøring oc rætikheet at haue . nyde . oc beholde swo lenge til thes at hans fatherbrothers søn aff Pomeren hertugh Buggislaff eller vm han døthe oc affginge at then aff hans fæthernes frender som gripen fører . huilkin mesta deel af rikens radh aff thisse rike til there herre oc konung ouer thisse thry rike vntfongende worthe / effter forneffnde wor nathighe herris oc hertugh Buggislaffs døth antwordher oss wort lifgheding j Swerighe oc oss effter forde wor nathighe herres breffs bwth som han oss ther vpa gyffuit hauer swo dan breff oc bewaring ther vpa gyffue oc gøre at wi ære forwaredhe wti . swo lenge guth will at wi leue . ♦

Oc naar oss then forwaring swo gyordh ær tha schule wi sithen oc wele / thet forde land Syæland meth slot køpstædher oc all ræticheet oc tilhøring friit oc vbeworet / genist antwordhe igen forde hans fatherbrothers søn / eller huilkin som til konung worther walder aff hans fæthernes frender som fore ær sacht wten arght oc lengre tøffringh / ♦

Fframlethis hauer oc nw forde wor kære nathighe herre effter hans raths rath oss j tro befalit / oc thenne tro trot / at vm hans nadhe thet guth forbywdhe forstacket worthe som fore ær sacht / swo at han affginge / at wi tha / rijken . slotten ok landen / mechtighe oc weldighe ware scule at styræ radhe oc fore at staa / til tro hand oc j tro . vpa forde hans fatherbrothers søns oc rikens weyne eller oc vm han affginge vpa thens weyne oc till hans tro hand aff forde wor nathighe herres fæthernes frænder som gripen fører . huilkin tha effter begges there døth til konung worther walder aff meste delen aff rikens radh aff thisse thry righe som forescreuit staar / vm wi meth forde wor nathighe herre [e]ke[1] barn fongæ swo lenge til thes / then / mundich worther oc till sin laghe alder kommer / ♦

Huilkin tro oc befalilsse wi j alle made swo aname oc vntfaa oc scule oc wele vm thet wor herre bescheret hauer ther till at komme / oss meth all kerlicheet . troscap oc flijt / ther swo wti bewise / oc forde hertugh Buggislaff / eller then annen aff forde wor nathighe herres fæthernes frænder som fore er sacht / oc landen oc slotten / folkit oc riken / swo fore staa . som wi wele antsware fore guth / oc forde wor nathighe herre oss tiltrot hauer ok tiltror ♦

Men første[2] forde hertugh Buggislaff eller oc then annen som fore er sacht / mundich worther oc til laghe alder kommer / tha scule wi oc wele hanom / rike oc slot oc land j. alle made swo frij oc vbeworne j then same gothe tro igen antworthe / ther wi them wti anamet haue / wten noghet archt . hinder . eller lengre tøffring / vnden takne the land . slot . køpstædher . oc lææn . som oss j Swerighe for wort lifgheding vnte oc nw bebreuethe ære aff forneffnde wor nathighe herre som fore ær sacht . at wi them nyde fange oc beholde frii oc vbeworne j wore lifdaghe oc swo lenge wi leue j alle made effter thy som forde wor nathighe herre oss them nw bebreuit oc vnt hauer ♦

Item scule wi oc wele oc oss meth thette wort breff ther til forbinde oc j godh tro til wilkore / at forwaret / ok bestillet swo / thet alle . slot . land . køpstædher . bergh / hærith . oc lææn / som oss nw til wort liiffgheding vnte oc bebreuethe ære som forescreuit staar / scule alle sammen / naar wi døø oc affgaa genist frii oc vbeworne igen kome til forneffnde hertugh Buggislaffs hand . eller til thens aff forde wor nathighe herres fæthernes frenders hand . som korædh worther til konung ouer thisse rike som fore er sacht / vm wor herre jo will at swo sche scall . at forde wor nathighe herre oc wi fange eke barn tilsammen ♦

Swo oc at wi schule oc wele Syæland friit oc vbeworet igen antworthe / swo brat som oss swo dan forwaring gyordh ær vppa wort lifgheding j Swerighe at wi ære ther j forwaredhe j wore liifdaghe effter thy forneffnde wor nathighe herres breff ther vm luder som forescreuit staar / with goth tro wten archt / ♦

Men all the stund wor herre will vnnæ forde wor nathighe herre at leue / tha ær han oc scall ware fulmechtigh oc full weldich at styræ oc radhe bothe ouer wort lifgheding oc ouer land oc rike . oc ouer all stycke j alle made fullelike som hanom bør oc han her til hauer giort ♦

Item thet som forbreuit oc forlænt ær j thisse thry righe ee hwat thet helst ær engte vndentaghit then forbreffning oc laan / scall jo bliue stadich oc with full macht j alle made som forneffnde wor nathighe herres breff som oss nw gyffuit ær / ther vm vtwiser / ♦

Till mere bewaring oc høyræ wissen alle thisse forscriffne styckis . oc hwers there besynderlike wither sich . at wi alle stycke swo stadughe faste oc vbrødelike holde scule och wele j alle made som her forescreuit staar with wor gothe tro oc sannend wten noghit arght tha haue wi forneffnde drotning Philippa wort jncigle widerlike oc meth goth wilyæ ladet oc befalit at henges fore thette breff ♦

Oc til widerlicheet oc witnesbyrdh her vm haue wi bethit hetherlik father meth guth oc welborne mæn forneffnde wor nathighe herres tro mæn oc radhgyffuere som her hoos oc ouer haffue wærit oc meth theres fulbordh oc samthycke all thing swo fuldraghen ære som forescreuit staar / swo som ær biscop Bo aff Arws . her Anders Jacobssøn Lunge / her Erik Krumediik / her Jenes Griim / her Ywan Bryseke her Benedictus Pogwisch / her Aghe Laxman / her Anders Nielssøn / riddere / Jacob Brymlæ . Eric Ericssøn / Joachim Schepelitz Thorbern Jenssøn / Gaas / oc Pether Oxæ awapn lade theris incigle henges fore thette breff ♦

Datum Lalands Alboghe anno domini millesimoquadringentesimo vicesimo ipso die commemoracionis beati Pauli apostoli \ ♦

1. [e]ke] utydeligt, A. 2. første] usikker læsning.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.