1420. 1. september. Københavns slot


Kong Erik 7. af Pommern udsteder adels- og frelsebrev til Björn Pålsson og hans efterkommere for tjenester gjort mod riget, kong Erik selv, dronning Filippa og Eriks fætter og designerede efterfølger Bugislav.

Således skal Björn Pålssons fædrene og mødrene arvegods såvel som alt andet jordegods, som han nu ejer, være frelst.

Tekst

Wij Erik , mäd Guds nådhe Dannemarks , Swerigies , Norgies , Wendhes och Göttes konung och härtig i Pommeren , hällsse alle män, som dette wårhtt breff see eller höree lässas, kiärligen med Gudh och wår nådhe och kungiöre att för trosskap och thienste, som dhenne breffwijsare oss elsskielig Bijören Pålsson oss och rikiet här till giort haffwer och han oss och rikiet och wår kiäre hussfrw, drotning Philippe , och wår fadherbrodherssån, härtig Bugislaff [1] aff Pommeren, om Gud oss sielff ingie ächte baren giffwer, ähn här effter at troligen göra skall så längie han leffwer.

Men giffwer Gudh oss ächte baren, tå skall han oss och wåhre ächte baren eller ächtte barn (!) then samma troskap och tienste effteer oss giöra, då wnne wij och giffwe hånnom och hanss echte afkomma sådant wapn, skiöld och hielm, såm här wttj dhette wårt öpnne breff skriffne ähre och målatte ståhr, som wij hånnom ther wppå giffwit haffwe och thär till wnne wij och giffwe honnom och hanss egtte affkomme till ewigh tidh frijhet och frällsse vpå alt thet hanss iordegodz, som honnom nu rättelighen tillhörer och han mäd rätta ägher och dät honnom ähn här effter aff arffs wägnar rättelighen kan tillfalla wpå hans fädernes och mödhernes wägnar.

Och ty förbiude wij alle wåhre fogdther och embetsmän och alle andhre, ehoo the hälst ähre eller wahra kunna, förbenämnde Biörn Pålssån eller hans egtte affkomme i någon måtto hindhere eller oförrätte emot dhetta wårt breff, wndher wår konungslige hämnd och wredhe.

Datum in castro nostro Hafniensi anno Domini 1420, ipso die beati Ægidii abbatis, nostro sub secreto hic appenso.

1. Bugislaff ] Gustaff, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.