1420. 7. september. Vemmetofte


Fru Edel Jakobsdatter Basse, enke efter hr. Barnum (Eriksen (Skarsholmslægten)) overdrager hr. Iven (Hartvigsen) Bryske en gård i Bennebo i Tuse herred, som Jens (Andersen (Lodehat)), biskop af Roskilde, har i pant for seks lødige mark, samt en gård i Høng.

Tekst efter reg.

Tekst

a. Først ith breff att frwe Edelle her Jep Basses dotter her Barnumss effterleffuerske haffuer opladitt her Iffuen Bryske en gaard y Brenndebo y Tudzeherritt som biscop Jenns aff Siellannd y pannt haffuer for vj lødick marck oc en gaard y Hyunnge / ♦

Datum Wennetofft / seyermere wor frwe afftenn / m c dxx / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.