1420. 16. november.


Ivan Henriksen m.fl. bekræfter fru Ingefred (Palnesdatter (Urup)) af Fjärlöv og hendes datters arveret til fru Katrine (Nielsdatter) af Kyses gods i Gärds herred.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle men thette breff see eller høre læses . heelse wii Iwen Henrikssøn . Oleff Ingemanssøn prest i Walinxweth . Pether Grubbe . Erik Daa . Michel Nielssøn . Pether Jenssøn . eewinnelich heelse meth guth . ♦

Kuntgøre wii thet alle . swo wæl nærdes som kommeskullendes . ath enghen ær nærmær arffwingh ath ærffwe thet goots . som frw Katerine ottæ . aff Kiuze[1] . æn frwe Ingefreedh aff Fiærdhæløøff och henne dother . Hwilketh goots henne tilfiøld aff rætt arff effter frwe Karines død aff Kiuze[2] . hwes siel guth[3] haffwe . Hwilketh goots som ligger i Skane i Gærsherret . hwilketh som heedher Skipersløff och Isgrannethorp . Biernholt . i Manzdal[4] . och i Lidhe och i Wæstre Wram ♦

Thette withne wii meth thette opne breff . och wore inceigle fore hængde . ♦

Datum anno domini mcd vicesimo crastino die Felicis martiris ♦

1. Kiuze] Kinze, Svenskt Dipl. 2. frwe Karines død aff Kiuze] Jf. DD 1403. 7. jan., nr. 14030107001. 3. guth] nathe herefter slettet, Aa. 4. i Manzdal] Skrevet i et ord, Aa; i er noget forskrevet, hvilket formentlig er grunden til at Gammeldanske Diplomer læser det som et y, dvs. Ymanzdal. Manzdal synes dog at være det stednavn det hentydes til, jf. f.eks. DD 4. rk. V nrr. 330 og 465.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.