1420. 23. november.


Otto (Ottesen) Snafs, væbner, pantsætter hr. Morten Jensen (Gyrstinge), ridder, alt sit arvegods i Højer og Tønder herreder for 400 lybske mark i stæderpenninge, på det vilkår, at det skal indløses næstkommende mortensdag. Hvis det ikke indløses, skal godset være Morten Jensens arvekøb, og Otto Snafs skal skøde det til ham på Højers resp. Tønders herredsting.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ mæn thettæ breff se eller horæ læsæ helsser jægh Otte Snafs awapn ewinnelike meth gudh ♦ Och ku<n>gør[1] jægh thet alle mæn at jægh hauer pantsæt en walboren man her Morten Jenssøn ridder alt met ærfue gotz jnnen Hødhersherret oc Tunderherret liggende for firæ hundrethe lubsche marc steder penninge jnnen so dan mynt och pennige som thet breff[a] wdwiser ther han ther pa hauer meth so dant welkor at thet scal løses pa sancte Mortens dagh nw næst kommer / ♦

Woræ thet so at thet ikke tha løsdes tha scal thet forde gotz wæræ forde her Morten Jenssøn oc hans aruinges arfue køp ♦ Oc scal jægh schøde forde her Morten oc hans aruinge thet forde gotz pa Hodhersherret thing oc Tunderherret thing tel ewinneligh eyæ / oc gøræ hanum oc hans aruinge so dan forwaring ther pa at the æræ wæl forwarethe jnnen / ♦

At thettæ forscrefnæ so scal holdes och schee lofuer jægh meth myne mæthælofuere so som ær Jæp Nielssøn oc Matiis Giortz meth en samlet hond wden alle arghe list oc hialperede ther forde her Morten och hans aruinge ma tel schathe kommæ oc megh oc myne aruinge ma tel fromæ kome / ♦

Tell wdermere bewising tha hauer jægh Ottæ forde meth myne mæthælofuer forde so som ær Jæp Nielssøn oc Matiis Giortz hengd wore jncigle meth williæ oc witscop for thettæ breff / ♦

Gifuet æfter wors herræ føthelssæ fiorten hundrethæ aar ther næst æfter pa thet tiwende pa sanctæ Clementis dagh ♦

1. ku<n>gør] Suppleret af udgiver.
a. breff] Jf. DD 1420. 22. nov., nr. 14201122001.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.