1420. Malmø


Efter ærkebiskop Peder Lykkes råd og på vegne af kong Erik 7. af Pommern overdrager hr. Jens (Andersen) Grim, hr. Niels Svendsen (Sparre af Ellinge), Aksel (Pedersen) Brahe samt borgmestre og råd i Malmø fem gårde til Karen Jensdatter, enke efter Anders Mortensen (Pep), på den betingelse at disse gårde kan gå tilbage til kronen, når kongen eller nogen på hans vegne kræver det.

Tekst efter reg.

Tekst

Breff at her Jens Grym her Niels Swenssøn Axel Bragde oc borgemestere oc radh i Malmøge antwordethe henne effther archibiscop Peters radh v gorde i gode troo paa koning Ericks weygne i swo made at naar koning eller noger paa hans weygne ighen kreffde forne gorde tha skulle the strax frij til kronen igen vden hinder ♦

Datum Malmøgis anno etcetera mcdxxo[1]

Først i gord i Nybøle giffuer iij pund korn item en gordh i Strø giffuer iij pund korn en gordh i Katzløse giffuer iiij pund korn en gordh i Fosiæ giffuer try pund korn oc en gordh i Hindby som giffuer[2] iij pund ♦

1. mcdxxo] foran slettet mcdl. 2. som giffuer] som giffuer som giffuer reg..

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.