1420.. [Viborg landsting]


Hr. Jens Nielsen (Løvenbalk) af Aunsbjerg, landsdommer i Nørrejylland, tildømmer Vor Frue kloster i Ålborg en eng syd for Blegkilde (Fleskum herred) med de markeskel, som herredets sandemænd har sat.

Tekst efter reg.

Tekst

Her Jenns Nilssenn aff Auendtzbierg landzdommer j Nør Juttlandt hans dom, huor vdj hannd tildømmer wor frw closter j Olborg enn enng liggindis synden Blegekielde, effther the marckeskiell som sandmend vdj Fleskomherritt haffue giortt, emeden samme skeell staar wed magtt : ♦

Daterit 1420. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.