1420.


Fru Karine (Jonsdatter), enke efter hr. Anders Mortensen (Pep), erkender at have fem gårde i forlening af kong Erik 7. af Pommern i Ljunits herred og Oxie herred. Hun forpligter sig til at lade gårdene gå tilbage til kronen, når det kræves.

Tekst efter reg.

Tekst

Item ett bekendelsse breff som fru Karine her Anders Morthenssens kender seg adt haffue fem garde aff koning Erick en y Nøbølle en j Strøen gard j y Katzløsse en y Fosie / oc en vttj Hendby huilke garde hun beplicther seg at lade fry oc quitt komme till kronen / naar ssom paa eskis ♦

Anno domini : m cd xx : . ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.