1420..


Tingsvidne om, at fru Eline (Nielsdatter (Saltensee af Linde)), enke efter Bent (Jensen) Byg (Grubbe), erklærede at have skødet alt sit gods i Tjæreby til Peder Nielsen (Present) i Vollerup, ridder, før hun indgav sig i Sankt Clara kloster i Roskilde.

Tekst efter reg.

Tekst

Widnne med ix jnndsegle fore, huor wdj bliffuer vunden at fru Eline Bennt Byggis[1] effterleffuersche tilstod och sagde at førennd hun gaff sig i Clare Closter i Roschilde; thaa gaff och schiødte hun tilfornn thill Peder Nielssønn ridder i Wollerup aldt sit guodtz och rettighedt som hun haffde i Tierebye ♦

1420, ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.