1421. 25. januar.


Hr. Anders Jakobsen Lunge i Egede, ridder, på vegne af sine niecer, Sofie Folmersdatter (Lunge) og Arine Folmersdatter (Lunge), og Henneke Grubendal, på vegne af sin hustru, Eline Folmersdatter (Lunge), tildeler jomfru Cecilie Folmersdatter (Lunge) i sankt Clara kloster i Roskilde fem gårde i Roholte i Fakse herred, en gård i Lund i Stevns herred og en gård i Hjelm i Mønbo herred. Cecilie Folmersdatter skal have de nævnte gårde og oppebære afgifter og afgrøder deraf, så længe hun lever. Efter hendes død skal gårdene igen frit komme tilbage til hr. Folmer Jakobsens arvinger, undtagen gården i Hjelm, som hun har ret at give, til hvem hun vil enten før eller efter sin død.

Tekst efter A.

Tekst

Thet skal alle mæn wetherlict wære nærwærendæ ok komesculendæ ath jech Anders Jeyæpssøn Lungæ ridderæ i Egedæ ponæ minæ brødræ børnæs wegnæ Sophia Folmerssdoter oc Arinæ Folmersdoter och jech Henike Grubendale ponæ min kæræ hosfrwæs wegnæ Elnæ Folmersdoter æffter samfrenders rath haue vdlacht jomfrw Ceciliæ Folmersdoter i sancte Clare closter i Roskilde thesse gotz som her æffter screffnæ stande ♦

Først i Roltæ i Faxeheret een gord som Olof Nielsøn i bor <oc giuer>[1] vj skilling grot til skyld ♦ Item ibidem j gord Jeyæp Nielssøn i bor oc giuer vj skilling grot ♦ Item j gord ibidem Nis Knudsøn i bor oc giuer vj skilling grot ♦ Item j gord ibidem Nis Stynk i bor oc giuer vj skilling grot ♦ Item Oloff Hællidagæ ibidem oc giuer j lødig march ♦ Item j gord i Lwnd i Stefnsheret som Jesse Olofsøn i bor och giuer j lødigh march til landgildæ ♦ Item j gord i Møn i Hiælm som Jesse Olofsøn i bør oc giuer vij skilling grot til skyld ♦

Thesse fordæ gotz och skyld oc affgrødæ aff thøm skal forscreffnæ jomfrw Ceciliæ haue oc opbæræ til siid nyttæ so længæ hwn leuær ♦

Och nar gwd wil ath hwn affgor tha skal alle th[e]sse[2] fordæ gotz komæ jgen frij til her Folmer Jeyæpsøns arwingæ ath skiftæs then gord i Møn i Hiælm som Jesse Olofsøn i bor och giuer vij skilling grot vnden tagen hanom skal hwn haue fwl makt atgiuæ til ewynnælich eyæ nar hwn affgor hwem hwn wil ♦

Item wil hwn then gord førræ affhendæ tha skal hwn och haue thes makt ♦

Thettæ forscreffnæ welkoræ wy os til ponæ her Folmers børnæs wegnæ staduct och fast ath holdæ som foræ stor ♦

In cujus rei testimonium sigilla nostra una cum sigillis virorum nobilium videlicet domini Jacobi Lungæ militis Awonis Lunge Andree Jenssøn et Olaui Folmerssøn presentibus sunt appensa ♦

Datum anno domini millesimo quadringentesimo vicesimo primo die conversionis sancti Pauli ♦

1. <oc giuer>] glemt?, A. 2. th[e]sse] utydeligt, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.