1421. 5. februar. Sjællands landsting


Tingsvidne af Sjællands landsting om hr. Anders Jakobsen Lunges og hr. Jørgen Ruds ret til besiddelsen af Ordrup i Voldborg herred.

Tekst efter A

Tekst

Geriche Diegn som nw er landzdomere j Sielend Jesse Grubbæ aff Thersløssæ Morten Yæiepssøn Lasse Fiend Anders Swenssøn Claus Henrikssøn Jesse Skittæ aff Gødersløff Pether Tigæssøn Iæiep Scriwera awapn Pether Alfast byman j Ringstæthæ Pether Stolæ fowet j Ramsiøherret Agæ Iæiepssøn j Halagræ wi hiælsæ allæ thettæ breff høræ eller se meth gwth /. ♦

Kungore wi thet allæ at aar effter wors herres fothelsæ thusendæ firehundræthæ thywæ[1] och pa thet førstæ nestæ othensdaff efter wor froæ daw kyndelsmyssæ wor skiket foræ os och for maniæ flere gothe men som then daw landzthing søkthæ hørdhæ wi och sawæ hiedherlegæ men och welbornæ her Anders Iæiepssøn Lungæ ridere j Egedæ och her Yørien Rwth ridere bewisdæ thet meth rætthæ och meth Iens Gørstinge s opnæ breff[a] fordhum landzdomere j Syelend at han hafthe sthet och melt ford her Anders Iæiepssøn och her Iørien Rwth thinghøringæ j Ordthorp och j allæ the gooz som ther thill horæ fremdeles nw forde othensdaw tha bedes oc her Anders och her Yørien thynghøringæ j forde Ordthorp ♦

tha jeg Geriche Diegn tel melta tholff skyelligæ men vt atgonga och bøprowæ[2] øm jek matthæ stædæ thøm thynghøringæ j Ordthorp tha jn kommæ the tolff skelligæ men och saudhæ ja / forthi at her Axell Petherssøn wor laudawe forælauth tel landzthing at kommæ forde othensdaw meth syn bewisning her Andhers Iæiepssøn oc her Iørien at sworæ øm Ordthorp hvilken forde her Axel ikkæ kom och ey forswar ♦

tha iegh Geriche Diegn landzdomere meth andræ gothe mens roth steddæ forde her Anders Ieiepssøn och her Yørien Rwth thinghøringæ j Ordthorp och the goz telligelsæ so lengæ betthræ beuisning foræ komæ[3] eller och thet worder thøm aff wnneth meth landzloff ♦

Hvilket so ær giorth oc meth fareth som foræ skriwet stær thet witnæ wi meth wore ingcilæ for thettæ breff hengendæ / ♦

giwet daw och ar och stet som fore scriwet ær /♦

1. thywæ] rettet i t, A. 2. bøprowæ] el. bɇprowæ, dvs. med ø-streg gennem e (i stedet for gennem det flg. o), A. 3. komæ] ov. l., A.
a. Iens Gørstinge s opnæ breff] 1418. 12. oktober, Dipl. Dan. 5. rk.

Oversættelse

Vi, Gerike Degn, som nu er landsdommer på Sjælland, Jens Grubbe af Tersløse, Morten Jakobsen, Lars Fjend, Anders Svendsen, Klaus Henriksen, Jens Skytte af Gøderslev, Peder Tygesen, Jakob Skriver, væbner, Peder Alfast, bymand i Ringsted, Peder Stole, foged i Ramsø herred, Åge Jakobsen i Haldager, hilser med Gud alle dem, der hører eller ser dette brev.

Vi bekendtgør for alle, at der 1421 år efter Vor Herres fødsel onsdagen næst efter Vor Frues dag,[A] kyndelmisse, fremstod for os og for mange flere gode mænd, som søgte til landstinget den dag, hæderlige og velbårne mænd, hr. Anders Jakobsen Lunge, ridder i Egede, og hr. Jørgen Rud, ridder, og vi hørte og så, at de beviste retmæssigt og med tidligere landsdommer på Sjælland, Jens Gyrstinges åbne brev, at han havde udpeget og beskikket til ovennævnte Anders Jakobsen og hr. Jørgen Rud tinghørere på Ordrup og i alt det gods, som hører dertil. Ligeledes nu ovennævnte onsdag bad hr. Anders og hr. Jørgen også om tinghørere på ovennævnte Ordrup

Da udpegede jeg, Gerike Degn, tolv forstandige mænd til at gå ud og afgøre, om jeg måtte udpege dem tinghørere på Ordrup. Da kom de tolv forstandige mænd ind og sagde ja, fordi hr. Aksel Pedersen var om lørdagen pålagt at komme til landstinget på denne ovennævnte onsdag med sine beviser og sværge mod hr. Anders Jakobsen og hr. Jørgen om Ordrup, men ovennævnte hr. Aksel kom ikke og forsvarede sig ikke

Da udpegede jeg, Gerike Degn, landsdommer, med andre gode mænds råd, ovennævnte hr. Anders Jakobsen og hr. Jørgen Rud tinghørere på Ordrup og det gods' tilliggende, indtil der kommer bedre beviser eller det fravindes dem af landets love

At det er således gjort og medfaret, som står skrevet ovenfor, vidner vi med vore segl hængt under dette brev

Givet dag og år og sted, som er skrevet ovenfor

A. Her: Maria renselsesfest, som fejres 2. februar (jf. Lukas 2,22).