1421. 11. februar. Morsø Nørreherreds ting


Tingsvidne af Morsø Nørreherreds ting, at Lave (Kristensen) Rød (Høg) fra Niels Eriksen (Banner) har indløst det gods i Sundby, som Peder Degn havde haft i pant af Kristian (Bosen) Høg, men som var blevet indløst af hr. Peder (Bosen) Høg, ridder.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle[1] men thette breff see eller høræ læses kwndgiør Magns Magnssøn Henrik Magnssøn Erich Kiith Anders Magnessøn Magnæs Bryningh Magnes Magnessøn Per Magnessøn och Knwdh Bondæ at aar gutz byrd mcdxxi then thingdagh næst æffter aske wodens dagh pa Nørherrets thingh i Morsæ tha war stefft for os och for fleræ beskeden mæn een welbyrdigh man Lawy Rød och fæk eth fult thingx wintnæ meth ottæ rætfærdigh danne men Tames Petherssøn Frederich Iepp Ienssøn Pether Lillæ Pether Iwæl Nis Swænningssøn Michel Smyt och Salman huilke wynneth pa theræ gode tro och sandæ at[2] herræ Peter Høgh loffligh ind lesdæ thet gotz i Swndby huilk Peder Diæghn [3] i panth haffdæ aff Cresten Høgh och forde Lawy Rødh hawer loffligh indh løsd forde gotz meth syn tilliggelsæ aff Nis Erickssøn och ær ther nogher brewæ wtgiwen paa forde garde tha ware the døde mælt pa forsaffd Nørherrets thingh ♦

Swo saa wy thet hordæ wy och thet tøwe wy wndær wore inciglæ ♦

Giffwen ær thet breff aar dagh och steth som for ær skrewen ♦

1. Alle] A gennemstreget m. rødt, Aa. 2. at] Her begynder understregning m. rødt, Aa. 3. Peder Diæghn ] Her slutter understregning m. rødt, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.