1421. 16. februar. Ribe


Hans Skelle oplader gods i Gram herred til biskoppen og kapitlet i Ribe.

Tekst efter A

Tekst

Alle mæn thette breff see æller høre læse / helser jec Johan Skelle wepner / ewinnelic meth guth ♦

Oc kungøret alle mæn at jec kennys mec openbarlic j thette myt opnæ breff . at jec vphauer boret . xxxij lybiske marc . aff hetherlic mæn [1] . ærkedyeghen . oc alt Capitel j Rype / ♦

fore hwelke penninge . jec aff myn frij wiliæ oc welmwæ sæl / skøder oc vplader / forde Capitel . myt gotz j Ymdrop by oc soghen ligger j Grammeherret . sosom ær tw bygdæstet / meth fæm[2] otting jordh . oc meth Todyslund . meth alle forde gotzes tellydelse som ær aghræ . ængæ . scow / feskewan oc fægang / woot oc thyurt enctæ vndertaghet / meth thette myt opnæ breff . tel ewinnelic æyæ / ♦

ther øwer telbinder jec mec oc mynæ sanne aruinge at frij frelsæ/ oc tel atstaa[3] forde Ryper Capitel / thet forde gotz / meth synæ tel lydelse . fore hwer mantz aatale / æffter landz low ♦

In Cuius rei testimonium Sigillum meum una cum sigillis virorum discretorum videlicet Godikini Baghe proconsulis Ripensis . Laurencii Michaelis et Josep Johannis civium ibidem presentibus est appensum ♦

Datum Ripis anno domini m° ccccxxi° dominica qua cantatur officium reminiscere etcetera . ♦

1. n ] muligvis man , A. 2. fæm] rettet fra firæ, A. 3. atstaa] t(1) ov. l., A.

Oversættelse

Jeg, Hans Skelle, væbner, hilser evindelig med Gud alle mænd, der ser eller hører læst dette brev

Og jeg bekendtgør åbenbart for alle mænd i dette mit åbne brev, at jeg har modtaget 32 lybske mark af hæderlige mænd, ærkedegn og hele kapitlet i Ribe

For disse penge sælger, skøder og oplader jeg af min fri vilje og velbehag til ovennævnte kapitel mit gods i Enderupskov by og sogn i Gram herred, som er to mindre gårde med fem ottinger jord og med *Todyslund med alle ovennævnte gods' tilliggende, som er agre, enge, skov, fiskevand og fægang, vådt og tørt uden undtagelse med dette mit åbne brev med evig ret til at eje

Derudover forpligter jeg mig og mine sande arvinger til at fri, frelse og tilstå ovennævnte Ribe kapitel det ovennævnte gods med dets tilliggende for hver mands påtale efter landets lov

Til vidnesbyrd derom hænger jeg mit segl under dette brev sammen med segl tilhørende andre hæderlige mænd, som er Gødeke Bake, borgmester i Ribe, Lars Mikkelsen og Josef Jensen, borgere sammesteds

Givet i Ribe i det Herrens år 1421 på anden søndag i fasten osv