1421. 5. juli . Vordingborg


Kong Erik 7. af Pommern skænker Malmø en gård syd for byen i Oxie herred ved navn Henrikstorp.

Tekst

Wy E<r>ik , meth guths nathe Danmarks, Sweriges, Norghes, Wendes oc Gothes konung oc hertugh i Pomeren, helsse alle, som thette breff høre eller see, ewynnelicæ meth guth ♦ Oc kungøre ether, at for troscapp oc thiæniste, som wore elschelighe, tro tiænere oc borghere i Malmøghe oss oc wore forældre her til giort haffue, oc the oc there arwinge oc effterkommere oc kronen oc konungedømet i Danmark æn her effter at trolighe gøre scule, swo lenge som Malmøghe staar, tha haffue wi vnt ok vnne oc giffue meth thette wort opne breff forde wore elschelighe borghere i Malmøghe for theres oc wor forscreffne byes beste, gang oc bestand sculd then gardh, iordh ok grund Henrikxstorpp synnen Malmøghe liggende i Oxie hærith meth bygning, ager oc æng oc markæskæll oc all then gardhs tilliggelsse, engte vnden taghet, ee hwat thet helst heder eller ær, som ther nw tilligger eller til lighet haffuer, swo meghit som oss ther wti rættelighe till fallet er aff brøde wæghne effter Anders Martenssøn s døth, som wor foghet war i Malmoghe, til ewerdhelich eyæ . ♦

Oc aff thy at wi thenne forde gardh Henrikxstorpp meth all hans tilliggelsse forscreffne wore elschelighe borghere i Malmøghe swo vnt oc gyffuet haffue til ewerdhelich eyæ, som her forescreuit staar, tha haue wi wort secret meth wiliæ oc witscapp effter wort righes radhs rath ladet hengis for thette breff . ♦

Datum in castro nostro Worthingburgh anno domini millesimo cdo xx primo sabbato infra octavas visitacionis beate Marie virginis gloriose . ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.