1421. 15. september.


Anders Eriksen (Ulfeldt) af Kogsbølle, væbner, meddeler med sine kautionister at have lovet Sten (Tygesen) Basse og alle hans slægtninge, venner og svende fred og forlig i den tvist, som har været mellem dem. Hvis der sker Sten Basse, hans slægtninge, venner eller svende noget, forpligter Anders Eriksen sig til med sine kautionister at tage sig af dette.

Tekst efter A.

Tekst

Jæc Anders[1] Ericssøn aff Koxbølæ[2] awapn kennes thet meth thettæ myt opnæ breff / ath jæc hawer lowet oc wesset oc sacht / een wælboræn man / thennæbreffører Steen[3] Bassæ oc[4] hans arwingæ / oc allæ hans frænder oc wenær oc swønæ een[5] full stædich sonæ[6] oc een felich frydh / oc eet wbrydelicht wenscaph / bodhæ for mic oc mynæ arwingæ / oc for allæ mynæ frænder oc wenær / for all then sagh / oc schælingæ eller schyldingæ / ther mic til hanum hawer waret til thennæ dagh / oc for alt thet ther ær betænkt wti / ♦

Oc scal jæc eller nogher pa myn sidhæ / aldrigh feydæ eller schyldæ / eller delæ / eller pa hans wærstæ athwaræ / hemlich eller obenbaræ / eyntenæ meth ordh eller raadh eller gernyng æffter thennæ dagh / oc thet aldrigh j nogræ madhæ wpathbrydhæ / ♦

Oc alt thettæ som nw ær sacht j allæ madhæ / thet lower jæc Anders Ericssøn[7] forde meth mynæ forloweræ / oc meth woræ arwingæ / som æræ her Nyels[8] Ericssøn myn brodher[9] / Henric Pætherssøn aff Egsmosæ Claws Frændessøn aff Mesingæ oc Ness Vnkerssøn for mic oc mynæ arwingæ / oc for allæ mynæ frænder oc wenær / allæ meth een sameld hand j godhæ tro ewinnelighæ atholdes / forenefndæ Steen Bassæ / oc hans arwingæ / oc allæ hans frænder / oc wenær oc swønæ / for wthen allæ arghelystæ eller nogræhandæ helperædhæ ther mic eller mynæ arwingæ eller frænder eller wenær / kunnæ til helpæ kommæ / eller til gagn eller nyttæ eller fromæ oc Steen Bassæ / eller hans arwingæ / eller hans wenær eller frænder eller swønæ / kunnæ til scadhæ kommæ eller til hinder eller wwilgæ / eller wethermodh j nogræhandæ madhæ / ♦

Waræ thet oc swo ath Steen Bassæ eller hans arwingæ / eller hans frænder / eller wenær eller swønæ / her ower nogher scadhæ eller hinder eller wetherwilgæ eller houmod schedhæ / thet gudh forbyudhæ / tha binder jæc mic til / meth the forescrefnæ mynæ forloweræ oc meth woræ arwingæ / hanum eller thøm affathtaghæ aff all then scadhæ eller hinder eller wetherwilgæ eller houmod / wm thet swo schedhæ / ath hanum eller thøm / ther noghet aff schedhæ / ♦

Oc thet lowæ wy oc allæ sammen meth een sameld hand meth woræ arwingæ pa wor godhæ tro . ♦ Oc ath jæc allæ thissæ forescrefnæ styckæ swo lowet oc wesset oc sacht hawer meth mynæ forescrefnæ forloweræ oc woræ arwingæ / oc ath thet j allæ madhæ swo holdes schal wthen alt swigh / tha hawer jæc oc the sammæ mynæ forloweræ allæ meth een sameldhand / meth ja / oc wilgæ oc widscaph ladeth woræ jnciglæ hænges for thettæ sammæ breff / thet giwet ær æffter wor herres føthelsæ aar thusenda firæhundrethæ tyuwæ pa thet førstæ / then mandagh mellum helgæ kors dagh oc sanctæ Matheus dagh ♦

4. oc] understregning slutter ved o, A. 5. een] understregning begynder ved n, A. 6. sonæ] her slutter understregning, A. 9. brodher] her slutter understregning, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.