1421. 28. oktober.


Hr. Aksel Pedersen (Thott) i Härlöv, ridder, skifter arven efter sin hustru med sine sønner samt svigersønnen hr. Oluf Stigsen (Krognos) og svigerdatteren fru Merete Truedsdatter som repræsentanter for børnebørnene. Aksel Pedersen skal for livstid have alle sine svigerforældres besiddelser i Halland, Villands herred og Yndesäte ved Helsingborg, foruden alle svigerfaderens besiddelser i Luggude herred og alle svigermoderens besiddelser i Sverige. Alle disse besiddelser skal efter Aksel Pedersens død tilfalde hans sønner og arvinger. Endvidere skal Aksel Pedersen være fri for de 200 lødige mark, for hvilke svigerforældrene havde Villands herred i pant.

Tekst efter A.

Tekst

Alle mæn thettæ breff høre eller see hilser jech Axel Pæthersøn [1] j Herdløff ridder ewindeligh meth guth ♦ Thet skal allum witherlight ware at jech hauer een ændæ oc eendrakt giort meth her Olaff Stighsøn [2] pa hans[3] børne wey som myn dotterbørn æræ frwæ Mæretæ Thrwghetzdotter pa hennes[4] barne wey som mit sønebarn[5] ær[6] her Pæther[7] Olaff[8] Aaghe[9] oc Kæthil[10] Axelsøn som[11] minæ[12] søner æræ[13] om all then rættighed som mich meth them j theres modhernæ tilfallen ær swosom ær een[14] myndeløth oc[15] two[16] søns løthers ♦

Swo at jech scal[17] haue oc beholde for then arff oc rættighed swo lengge jech løffuer alt thet gotz som theres[18] modherfadher Axel Kæthilsøn[19] oc theres[20] modhermodher frwæ[21] Katerinæ[22] Marsk Erichs dotter[23] aattæ j Halland oc alt thet gotz som the aatte j Willandzheret oc Øndesædhe hoss Helsingborgh meth alt thet gotz som forde theres modherfadher aatte j Ludhgutheheret oc alt thet gotz som forde theres modhermodher aatte j Swerighe guth theres siælæ nadhe ♦

Oc ther til scal jech quit oc orsaghe ware for the ijc lødhighe mark som Willandzheret stoodh forde theres modherfadher oc modhermodher[a] j pant fore[24] ythermere æn thet nw standder

Oc nar gutz viliæ ær at jech affgaar tha scule forde minæ ælschelighe søner oc ærffuinghe friit oc vbewrthet nydhe alt theres mødherne igen løst oc fast ee hwat thet helst ær eller næffnes kan ♦

Datum anno <domini>[25] mocdoxx primo ipso die apostolorum Symonis et Jude meo sub sigillo una cum sigillis domini Nicolai Swenonis in Ellinge militis et domini Jacobi curati in Landzkrone in testimonium premissorum ♦

1. Axel Pæthersøn ] understreget, A. 2. Olaff Stighsøn ] understreget, A. 3. hans] her begynder understregning, A. 4. hennes] her slutter understregning, A. 5. sønebarn] understregning begynder ved n(1), A. 6. ær] her slutter understregning, A. 7. Pæther] ther understreget, A. 8. Olaff] laff understreget, A. 9. Aaghe] aghe understreget, A. 11. som] understregning slutter ved s, A. 12. minæ] understregning begynder ved i, A. 13. æræ] her slutter understregning, A. 14. een] her begynder understregning, A. 15. oc] her slutter understregning, A. 16. two] understregning begynder ved o, A. 17. scal] understregning slutter ved a, A. 18. theres] her begynder understregning, A. 20. theres] understregning begynder ved r, A. 23. Marsk Erichs dotter] understreget, A. 24. fore] ov. l., A. 25. <domini>] glemt?, A.
a. modhermodher] Pantebrevet er tabt, men registreredes den 27. okt. 1429 (dog m. en pantesum på 2000 lødige mk.), trykt ÆA I 62. Se også Hist. Tidsskr. 11. rk. VI (1959-62) s. 62-63 n. 5..

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.