1421. 25. november. Skåne landsting


Jens Skullesen (Huitfeld), væbner, pantsætter for 60 lødige mark gods i Blekinge til hr. Niels Svendsen (Sparre af Skåne) i Ellinge, ridder. Indløsning kan kun ske til 12. dag jul (5. januar); indtil dette sker skal Niels Svendsen have det i sin retmæssige besiddelse, uden at indtægterne fraregnes i gældens hovedstol. Såfremt Niels Svendsen mister godset, forpligter Jens Skullesen sig til at erstatte ham det til værdien.

Tekst efter A.

Tekst

Alla men thetta breff se eller høra læsit helsar jac Jenes Scullassøn [1] awapn ewinneliga meth gwdh ♦ Thet scal alla men widerlict wara nærwarende oc kommasculande thet jac witherkænner megh meth thetta mit opna breff enom welbornom man her Niels[2] Suenssøn i Ellinge[3] riddare skyldigh atwara thresintyugho løthicmark gilda pæninga oc gænga som en godh man gør andrum fult meth oc enkte annat wærdh / ♦

For[4] huilka pæninga jac forde her Niels Suenssone til pant sæter[5] alt mit gotz som jac hawer pa[6] Gø oc j Liister[7] sosom ær først howidh garthen j Gardhstorp j Liisterby sogn liggende aff huilken gardh giffs fem sconiska mark oc en halff tynna aal til langilde ♦ Item tua gartha j Kulhøya oc en gardh j Hammundahøy j then samma sogn liggende aff huilkæ thre gartha giffs fem sconiska mark oc en halff tynna aal til langilde ♦ Item j Agharum j Gamalstorpa sogn fira bygda gortha oc thre øthe j samma sogn liggende meth alla fforscreffna gotz til liggelse engte vndan taget / ♦

Meth suo dan skæl thet forde her Niels Suenssøn scal the forsagtha gotz frij j sine wæro hawa wardhnatha ther j oc vdaff at sætya oc opbæra langilde oc hwadh the gotz skylda oc engte affsla j howidpæningena so længe til thæs the wortha hanom eller hans arwinga laglega affløsda pa tolta dagh julæ oc engen annar løsninga dagh scal wara æn then samme ♦

Item binder jac megh til oc mina arwinga at frij oc hemla forda her Niels Suenssøn oc hans arwinga forsagtha gotz for et pant for huars mantz til taal so længe til thæs the wortha hanom eller hans arwinga laglega affløsdæ som fore screwit staar ♦ Item skeer thet so at thisse forde gotz hanom affga meth noger ræt fore min wanhemel skyld tha binder jac megh til oc mina arwinga hanom so got gotz j gen at fanga ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis virorum bonorum videlicet dominorum Jacobi Petri et Nicolai Ysakssøn canonicorum Lundensium necnon Magni Badh advocati placiti generalis Scanie presentibus est appensum ♦

Datum anno domini mocd vicesimo primo die beate Katerine virginis et martiris[8]

1. Jenes Scullassøn ] es Sc understreget, A. 2. Niels] understregning begynder ved e, A. 3. Ellinge] understregning slutter ved e(1), A. 4. For] skrevet ffor, A. 5. pant sæter] understreget, A. 6. pa] her begynder understregning, A. 7. Liister] her slutter understregning, A. 8. martiris] herefter udfyldningstegn, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.