1421. .


Tingsvidne om, at når Jens Akselsen (Mule (af Kjærstrup)) dør, skal Marslev kirke have ejendomsretten til Bredehoved (nu forsvundet lokalitet i Bjerge herred), uagtet at Jens Akselsens breve på syv gårde i Kertinge med hovedgården, samt på en gård i Marslev og tre gårde i Holev var blevet fremlagt. Godset var med urette blevet frataget fru Anne (Arvidsdatter (Taa)), enke efter Borkvard (Ottosen) Limbek, og hun havde ofte påklaget sagen på tinge.

Tekst efter reg.

Tekst

Widnne at saa snart som Jens Axelssønn døer, tha schall hanns fougidt haffue Brede hoffuid thill Marsløff kircke, och enndog forne Jens Axelssønn aff breff kiiste nogle breffue liudendis paa vij gaarde i Kirtinge med hoffuedgaarden item enn gaard i Marsløff och iij gaarde i Horløff, huilcket goedtz som war forne fru Anne Borcker Lembecks med wold fraa taged och hun det offte jllede och ther paa klagede till thinge ♦

1421

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.