1421..


Borgmesteren og indbyggerne i Nyborg tildeler Sten (Tygesen) Basse og hans hustru (Helene Jensdatter (Bjørn)) borgerskab i byen og overlader ham en gård med to boder i Søndergade.

Tekst efter reg.

Tekst

Borgemester och meenige almue i Nyeborrig annammede Steen Basse och hannss fru vdj borgeschab saa at hannd lige wed anndre borger der vdj byenn matte hantere till lanndtz och wannd, och vdj lige maade beuilget the hannem en gaard och thoe boeder der sammestedtz liggendiss paa Synndre gaade ♦

Anno 1421 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.